军事评论

[R |装置RoS,R°S,S <ROHR·RєRЅRoRіRoRїRѕRґSЂRμRґR°RєS†RoRμR№Rђ。 R“°SЋRєRѕRІR在 “F-F°C°‡S,RѕSЃSЂRR¶R°F” RoSЃSЊSЃRѕRІRμS,SЃRєRoRμP “SЋRґRoV”

249
RS,R°RєRЅRoRіR°RґRѕR“R¶RЅR℃的±˚F<S,SЊPIRєR°R¶RґRѕRјRґRѕRјRμ; RμS“RґRѕR “R¶RμRЅRїSЂRѕS装置RoS,R‡°°S,SЊRєRR¶RґS<R№从€RєRѕR” SЊRЅRoRє。 RS,RѕSЃS,SЂR℃,±€RЅRѕSѓRRμRґRoS,RμR“SЊRЅR°SЏRєRЅRoRіR°; R¶R°F “SЊ,±F c的<F” P°RІS<‰RїSѓSRμRЅR°RјRoR·RμSЂRЅS<RјS,RoSЂR°R¶RѕRј。 RћRґRЅR°RєRѕSЃRμR№S‡°FSЃRїSЂRѕRґR°小号'S,SЃSЏRμS“RїRμSЂRμRoR·RґRRЅRoRμRїRѕRґ°F°RІS,RѕSЂSЃRєRoRјRЅR°F·°RІRRЅRoRμRј。


“RЇRІRoRґRμR” S,Rѕç‡‡S,Rѕ随着RμR “RѕRІRμRєRЅRμRјRѕR¶RμS,RІRoRґRμS,SЊ。P•RјSѓRЅRμR” SЊR·SЏ...

RЇRІRoRґRμR “RєR°RєRЅRѕS‡€SЊSЋRїRѕSC'p” RїRѕRґRѕS,RєRѕSЃ亮SЃRіRѕSЂRμR “RЅRμRјRμSRєRoR№SЌS†€RμR” RѕRЅ,P°SѓS,SЂRѕRјRїRѕR “RѕR¶RoR” 亮RЅR°SЂRμR“SЊSЃS <RІSЃRμSS,RμS......RєS,RѕSЂR°F±RѕS,R°F “RЅR°R¶RμR” RμR·RЅRѕR№RґRѕSЂRѕRіRμ,亮RїSѓSЃS,回报率“亮RїRѕRЅRoRјRїR°SЂRѕRІRѕR·...

RЇRІRoRґRμR “RєRRє°·R·,R°,R°RїSЂSЏRіR” 亮PI P‡±SЂRoSRєRoP “SЋRґRμR№...RЈRЅRoS...€” R¶RμR“S,S <RμP··RІRμRRґS<RЅR SЃRїRoRЅRμ°FRІRμSЃRμR... “的PSRєR°S的,R°F” ......RoSЃSЊRџRѕRіRѕRЅSЏR“亮RєRЅSѓS,R°RјRo...

RЇRІRoRґRμR “RєR°RєSѓRјR°C S,RμSЂRμR№S,S€<RєR°RјRoRІS<RoRІR°F±F” 亮ROHR·SЂSѓRєRґRμS,RμR№。 Рбросаливогонь。 Р'колодРμС†。 АдонассмаС,РμСЂСЊСЋРѕС‡РμСЂРμРґСЊРЅРμдошла...

РЇРІРёРґРμР»,какплакаласосРμдскаясобака。 RћRЅRSЃRoRґRμR° “°F°F·RЅRRѕR” RμSЃRѕSЃRμRґSЃRєRѕR№Ç...°F S,S <。 РћРґРЅР°......“


ЮраКарпович,8Р»РμС,

“RџRѕRјRЅSЋ,RєR°RєRіRѕSЂRμR” 亮SѓSѓR±装置RoS,RѕR№RјR°RјS<RІRѕR “RѕSЃS<...RђSѓRјR°F” RμRЅSЊRєRѕRіRѕRІRѕR·R “RμRЅRμS“€” RїRμR“S'RЅRєRo.. 。RњS<RїRμSЂRμRїRѕR“R·R»亮燷RμSЂRμRRЅRoS...SЃRѕSЃS,R°SЂS€RoRј°F±SЂRS,RѕRј,SЏRґRμSЂR¶R°渗透“P°SЃSЊP·P°RμRіRѕ从€ç ,R°RЅRoRЅSѓ:SЃRЅR°C°F‡P “P°€” RІRѕRґRІRѕSЂ,RїRѕS,RѕRјPIRѕRіRѕSЂRѕRґ,RґRѕRІRμSRμSЂR°渗透‡ “RμR¶R°F” 亮PIRєR°SЂS,RѕS “P” SЏRЅRoRєRμ 。R'RμS‡RμSЂRѕRјP·P°RїRѕR“R·R»亮PIRєSѓSЃS,S <,P S,SѓS,SЏSЂRSЃRїR° “P°RєR°渗透” P°SЃSЊ...“

РўРѕРЅСЏРудакова,5Р»РμС,

“R§RμSЂRЅS<R№RЅRμRјRμS†RЅR°RІRμR” RЅR°RЅR°SЃRїSѓR “RμRјS'S ,,亮SЏRїRѕRЅSЏR” R°,C S,Rѕ‡P‡RѕRЅSЃRμR№SSЃ°F±SѓRґRμS,RґRμR “°F S,SЊ。RЇRЅRμSѓSЃRїRμR” P°RґRR¶Rμ°F·R‡RєSЂRoS°F°S,SЊ亮RѕRRЅSЏS,SЊRјR°±P” ......RμRЅSЊRєRoS

RџSЂRѕSЃRЅSѓR “P°SЃSЊSЏRѕS,RјR°RјRoRЅRѕRіRѕRїR” P°中c p‡°。 Га,РјРЅРμказалРССЃСЊ,С‡С,аяѿпала。 RџSЂRoRїRѕRґRЅSЏR “P°SЃSЊ,RІRoR¶Sѓ:RјRRјR°°°RєRѕRїRRμS,亮SЏRјRєSѓRїR” P‡RμS℃下,. RћRЅR°SЃS,RѕSЏR “PSЃRїRoRЅRѕR№RєRѕRјRЅRμ°,P°SѓRјRμRЅSЏRЅRμC±˚F<R” PS的PSSЃRoR “RμRμRїRѕR·RІR°S,SЊ,SЃRoR” ......RІR℃的S,R°F”的, С,олькочС,РσР±С<СЃРјРѕС,СЂРμС,ѽнанРμРμ。 RњR°R°R°R°R°RRRRRRμR。 “RћRЅRRєRoRЅSѓR°” °FSЃSЊRєRѕRјRЅRμ,...SЃSRІRS,回报率°“°FRЅR°SЂSѓRєRo。 研发; a RќRμS,,RѕRЅRoP±ç<R»良...随着RѕR”RѕRґRЅS<Rμ...

RљRѕRіRґR°RјRμRЅSЏRїRѕRґR “‡RμSROHR” 亮,RјS<SЃRјRRјRѕR№RЅR°°°装置RoS,RSЃS‡P “亮SѓRјRμRЅSЏRґRμRІSЏS,SЊRїSѓR” RμRІS<SЂR°C ...的PS的。 ЯучиласьсчШС,Р°С,СЊ。 P“RѕRґRЅRѕRјRїR “RμSRoRєR쇀” RґRІRμRїSѓR “亮亮RґSЂSѓRіRѕRјPI€” RґRІRμRїSѓR“亮。 PC,R P±SґRґμC,CRμC,C <SРR。 P“RѕRґRЅRѕR№RЅRѕR¶RєRμRґRІRμRїSѓR “亮亮RґSЂSѓRіRѕR№PI€” RґRІRμRїSѓR“亮。 RS,Rѕ˚F±SѓRґRμS,SѓR¶RμRІRѕSЃRμRјSЊ,亮RЅR℃的€€RμR№RєRμ“SЂR°RЅRєR°。 RS,Rѕ˚F±SѓRґRμS,SѓR¶RμRґRμRІSЏS,SЊ“。


РннаСС,аровойС,РѕРІР°,6Р»РμС,

“RЈRЅRSЃ°C ... PI S,RμSЃRѕR°F±SЂR°F” RѕSЃSЊC C‡€RμSЃS,SЊRμR“RѕRІRμRєP±P°F±€SѓSRєR°,RјR°RјR°,SЃS,R °F°SЂS€SЏSЃRμSЃS,SЂR°,亮SЏRґRІRRјR° “°FRґS...€鱼卵SЂR°F±S,RoRєR°。RORμSЃS,SЊRμR燔 ...RѕRІRμRєRЈRІRoRґRμR” PIRѕRєRЅRѕ亮,RєR °RєRѕRєєєјјјёё RЅR°RєSЂSЋS‡RѕRє。RЎRμR “良良RЅR°SЃSѓRЅRґSѓRєSЃRoRґRoRјRІRѕR·R” RμRјR°RјS<。

КрючокслабРμРЅСЊРєРёР№,РЅРμРјРμцсразСРѕСРРСРРРРР。 R§RμSЂRμR·RїRѕSЂRѕRіRїRμSЂRμSЃS,SѓRїRoR“亮RґR°F»‡RѕSRμSЂRμRґSЊ。 RЇSЂR°F·RіR “SЏRґRμS,SЊRЅRμSѓSЃRїRμR” SЃS,R°SЂS<R№RѕRЅROHR “亮RјRѕR” RѕRґRѕR№? РњС<РІСЃРμпопадали,язавалилсязасундук...

RџRμSЂRІS<R№SЂR°F·RїSЂRoS€RμR “PISЃRѕR·RЅR°RЅRoRμ,RєRѕRіRґR°SѓSЃR” C <€P°渗透“C‡S,RѕRЅRRјRμRЅSЏ℃下‡S,Rѕ-S,RѕRєR °°RїRRμS...RљRRїR°°RμS,亮RєRRїR°°RμS,,RєR°RєRІRѕRґR°。 RџRѕRґRЅSЏR “RіRѕR” RѕRІSѓ:RјRRјRoRЅR°°°RєSЂRѕRІSЊRєRRїR°RμS,,RјR°RјR°F“RμR¶RoS,SѓR°±装置RoS,RSЏ。 RџRѕRїRѕR “P·RїRѕRґRєSЂRѕRІR°S,SЊ,RІSЃRμP·P°P” 装置RoS,RѕRєSЂRѕRІSЊSЋ...RЇPIRєSЂRѕRІRo,RєR°RєPIRІRѕRґRμ...RњRѕRєSЂS<R№...

R'RμSЂRЅSѓR “RѕSЃSЊSЃRѕR·RЅR°RЅRoRμ,RєRѕRіRґR°SѓSЃR” C <€P°P “℃下SЃS,SЂR€RЅS<R№R¶RμRЅSЃRєRoR№RіRѕR” RѕSЃ...RљSЂRoRєRІRoSЃRμR “亮RІRoSЃRμR” PI РІРѕР·РґСѓС...Рμ。 RљS,Rѕ-S,RѕRєSЂRoS°渗透‡P “S,RRє℃下‡S,Rѕ,RјRЅRμRєR°F·P°R” RѕSЃSЊ,RѕRЅRЅRμRѕSЃS,R°RЅR°RІR“RoRІR°RμS, SЃSЏ。 RџRѕR “P·RїRѕSЌS,RѕRјSѓRєSЂRoRєSѓRєR°RєRїRѕRЅRoS,RѕS‡RєRμ,亮RїSЂRoRїRѕR” P·RєRєRѕR“C ...RѕR·RЅRѕRјSѓRіR°SЂR°R¶Sѓ。 RќRoRєRѕRіRѕRЅRμRІRoR¶Sѓ...RљSЂRoRєRѕS,RєSѓRґR°-S,Rѕ罗尔-RїRѕRґ·P·RμRјR“亮RoRґRμS...

R'SЃS,R°S,SЊSЏRЅRμRјRѕRі,RїRѕRґRїRѕR “P·RєSЏRјRμ亮RїRμSЂRμRіRЅSѓR” SЃSЏRІRЅRoR·...RџRѕR “RЅR°SЏSЏRјR°F” ......SЋRґRμR№RS,RѕC±˚F<F “PDRІSЃRμSЃRјRѕR” RμRЅSЃRєRoRμRμR¶RμRЅS±P†ç<RѕRЅRoSѓRЅR°SЃR¶RoR “PI亮ç€RєRѕR” Rμ。 РЎРμРјРμйдвадцаС,СЊ。 R'SЃRμP “RμR¶R°F” 亮SЏRјRμPI,P°RЅR°RІRμSЂS...SѓRїRѕRґRЅRoRјR°F “P°SЃSЊ亮RїR°RґR°F” PSЂR°°°RЅRμRЅRSЏRґRμRІRѕS‡RєR°。 Ркричала。 RЇRѕRіR “SЏRЅSѓR” SЃSЏRЅR°·R·,R°Rґ:RєSѓRґR°S,RμRїRμSЂSЊRїRѕR“P·S,滚装? RЈR¶RμRіRѕSЂRμR “RІSЃSЏRґRμSЂRμRІRЅSЏ°F ... F ...RЅRoRєRѕRіRѕR¶RoRІRѕRіRѕRћRґRЅRSЌS,R°°°RєRRґRμRІRѕS‡...RЇSѓRїR°F” RєRЅRμR№RЎRєRѕR... “SЊRєRѕP” RμR ¶Р°Р“Ђ”РЅРμзнаю...

РЎР»С<ш–дРμвочкамРμСЂС,РІР°。 R C RR,SRєRЅSѓ,RёRїRРR·RѕRІSѓ - RЅRμRATESS,R·S <P_R°PμC,SЃSЏ。 Одиняживой,аонивсРμРјРμСЂС,РІС<Рμ。 СолнцРμРїСЂРёРіСЂРμло,РѕС,С,СРуРРРйкровипарииРμС,. Р - акружиласьголова......“


Р>РμонидСиваков,6Р»РμС,

“‡R 15RμSЂR°RґRЅS'RјRєRЅR°RјRїSЂRoRRμR¶R°±P” P°RђRЅRЅR°F>˚FROHR·°FRѕSЃS,RμSЂS,.RћRЅR℃的±P <P “P°SЃRoR” SЊRЅRѕRѕR·R “RѕR±R” RμRЅR°。RЈRЅRoS... PISЃRІRoRЅRSЂRЅRoRєRμRїRѕRІRμSЃRoR° “°渗透°SЃSЊSЂSѓSЃSЃRєRSЏRґRμRІRєR°。RќR℃下€亮SЂR°F±RѕS,RЅRoS†ç<-RїRѕR” SЊRєRoRіRѕRІRѕSЂRoR “亮,C S,Rѕ‡C” SЂRSѓ°FRѕSЃS,RμSЂS,RІSЃS“ROHR±P “P 0,P°SЂSѓRіR” SЂSѓSЃSЃRєSѓSЋ°F.RџRѕRєRѕRЅSROHR‡“P°S,R°±SЃSЃRѕRRѕR№ ,RІRμSЂRѕSЏS,RЅRѕ,PIRјRoRЅSѓS,SѓRѕS,S‡,R°SЏRЅSЊSЏ。RњS<SѓS,RμS€P°P “亮C” SЂR°FSѓRѕSЃS,RμSЂS,,RјRѕR¶RЅRѕRІRμRґSЊP·P°RЅRμ ґRѕSЂRѕRіSѓSЋÇ†±RμRЅSѓRїSЂRoRѕRSЂRμSЃS,滚装RЅRѕRІSѓSЋSЂSѓSЃSЃRєSѓSЋSЂR°F±RѕS,RЅRoSSѓ†...“

R R·RїRoSЃSЊRјRRѕR°±RμSЂ-RμS “SЂRμR№S,RѕSЂSѓSѓRґRѕRP” SЊS“SѓP> P°RјRјRμSЂRјR°R№RμSЂSѓ

在“ДОМРРљ,НЕГОРР! »НРРќРђРРђР§РР|РљРђРЇ - 7Р>ЕТ
罗斯PORTHOLES,案例,玫瑰,人,人,人RјRμRЅSЏRμSRμP‰±ç<P “的PSRґRІR°RјR°F” ......RμRЅSЊRєRoSSЂR°F±S,RoRєR°的€ “C‡RμS,S <SЂRμ良RґRІSѓS... P” RμS,.RњS<SЃRЅRoRјRoSЃRїSЂSЏS,研发; RЅRЅRѕ℃下‡S,Rѕç “P℃下€RoSЃS,PIRѕS‡RєR°C ...R¶RoR” SЃRґRμRЅS‰RoRєRѕRјPIRѕRґRЅRѕR№RїRѕR“P РІРёРЅРμРґРѕРјР°,Р°RјC精致的阳光框架; “°FRєR°S,SЊ,RЅRμRґR°RІR°S,SЊRμRјSѓSЃRїR°S,SЊRїRѕRЅRѕS‡°FRј,S,RѕRѕRЅRμRіRѕ在” RїSѓS “-RїSѓS” B“ - 亮RїRѕRєR°F· ç<RІR°RμS,RЅR°SЃRІRѕR№RїRoSЃS,RѕR “RμS,.RќRѕS‡SЊSЋ,RєR°RєS,RѕR” SЊRєRѕSЂR±P℃下P·,R°RєR℃下€P “SЏRμS,罗尔” 亮запла 与RμS‡,,RјRS,SЊ°C ...RІR°S,R°RμS,RμRіRѕRѕRґRμSЏRPI “的PS,P±RμR¶RoS的,RЅR°SѓR” 鱼卵†Sѓ亮S,R°RјRєR℃下‡P °RμS,,RїRѕRєRRѕRЅRЅRμ°F·°FSЃRЅRμS,罗尔“亮RЅRμSѓSЃRїRѕRєRѕRoS,SЃSЏ。
PP°F±SЂR°F “亮SѓRЅR°SЃRІSЃRμ,RјS<RіRѕR” RѕRґR°F“的Pd。 RќR°RєSѓS...RЅSЋRЅR°SЃRЅRμRїSѓSЃRєR°F “亮,RІR°SЂRoR” 亮RѕRЅRoS,R°RјS,RѕR“SЊRєRѕSЃRμR±Rμ。 R'SЂR℃,°FRјR “RμRЅSЊRєRoR№,RѕRЅSѓSЃR” C <€P°渗透 “P·P°RїR°C ... ...RіRѕSЂRѕSRѕRІRѕRіRѕSЃSѓRїR°良RїRѕRїRѕR” P·RїRѕRїRѕR“SѓRЅR°SЌS, РѕС,запаС...... R§RμSЂRμR·RїSЏS,SЊRјRoRЅSѓS,SЂR°F·°FRґR“SЃSЏSЃS,SЂR℃下RЅS€<R№RІRoRPI·°F±SЂRS,R°。 P•RіRѕRѕR±P “ROHR” 亮RєRoRїSЏS,RєRѕRјRЅR°RєSѓS...RЅRμ,RѕR±P “ROHR” 亮P·P S,Rѕ℃下‡S,RѕRѕRЅRїRѕRїSЂRѕSЃRoR“RμSЃS,SЊ。
RђRsRR±S ,РμРЅРєР°“В”。 RЈЈ,РμμμєРРРР±± RЎRІR°SЂRoRјSѓS,RμRЅRєR°,亮RІSЃRμ˚F±SѓRґRμRјSЃS<S,S <RμvЂ| V“
RћS,SЃS,SѓRїR°SЏ,RѕRЅRoPIRїRѕSЃR “RμRґRЅRoR№RґRμRЅSЊRїRѕRґRѕR¶RіR” 亮RЅR℃下€RґRѕRј。 RњR°RјR°SЃS,RѕSЏR “P°,SЃRјRѕS,SЂRμR” P°RЅR°RѕRіRѕRЅSЊ,亮SѓRЅRμRμRЅRoSЃR的PS的 “RμR·RoRЅRєRoRЅRμC±˚F<R”。 RђRјS<±RμRіRRІS,SЂRѕRμRјP°P“良良RєSЂRoS‡,R°ř»亮:该 “P” RѕRјRoRє,RЅRμRіRѕSЂRo! Гомик,РЅРμРіРѕСЂРё!В”。 R 15 <RЅRμSЃS,滚装ROHRRґRѕRјR·°‡RЅRoSRμRіRѕRЅRμSѓSЃRїRμR “亮SЏS,RѕR” SЊRєRѕSЃS...RІRS,回报率° “P°渗透±SЃRІRѕR№SѓRєRІR°SЂSЊ...”
作者:
原文出处:
http://militera.lib.ru/research/dukov_ar/index.html
249 评论
信息
亲爱的读者,您必须对出版物发表评论 注册。

Ужезарегистрированы? 登录

 1. GEORGES
  GEORGES 23十月2013 08:52
  +119
  我曾读过一本强有力的书,内心对法西斯分子所犯的可憎行为感到震惊。
  Отлично кстати показано , как "добрые" немецкие генералы , которые разумеется были не такие кровопийцы как Гитлер , следуют его приказам по уничтожению советского народа .В книге присутствуют их дополнения в обращениях и приказах к войскам .
  我同意作者的观点 - 这本书应该出现在每个家庭,gozmans和其他人......一般都有义务学习这些书。
  1. vladimirZ
   vladimirZ 23十月2013 09:50
   +71
   Вот по таким сюжетам необходимо снимать фильмы, воспитывающие патриотизм к Родине, а не толерантные, как "Сталинград" Бондарчука, размывающие память, патриотизм нашего народа.
   1. 用户
    用户 23十月2013 10:04
    +83
    Например "Иди и смотри" - фильм, фильм для тех кто думает что война это как компьютерная стрелялка.
    1. 卡兹尔
     卡兹尔 23十月2013 10:25
     +35
     当我第一次看这部电影时,我的眼里含着泪水,即使现在我也没有泪水。 关于战争的最好的之一
    2. 我是
     我是 23十月2013 19:36
     +12
     是的,一个例子很好。 这部电影很严肃。 并且只有当您成年后,您才开始意识到其中固有的含义。 小时候看着他,但一无所知。
     1. Heccrbq .2
      Heccrbq .2 23十月2013 22:47
      +7
      你只有在经历了这些之后才了解他,战争中没有什么好东西,只有鲜血和污垢,尘土和鲜血,也不想谈论它
    3. 计时器
     计时器 24十月2013 00:25
     +11
     就像在其他地方一样,人们都观看了这部电影,在苏联的统治下,这些电影经常在电视上放映,这些电影除了仇恨敌人之外,什么也没有引起任何注意。在这里,这些电影也需要向当今的年轻人传授。 (也许他们不行)!
    4. rodevaan
     rodevaan 28十月2013 13:01
     +10
     Или "Обыкновенный фашизм" Ромма.
    5. 伊凡·波米多罗夫(Ivan Pomidorov)
     +4
     现在在中央电视台播放很高兴。
     这样就不会模糊这场战争的真实性和记忆。
     或者,例如,将其放在torrent上并发布链接。
     И еще подумалось - наверняка уже имеются "правообладатели", которые станут возражать.
     以下是其中的一些人,他们前进到了叉子……因此,没有人忘记其在名单上的位置。
    6. dmitreach
     dmitreach 28十月2013 21:04
     +3
     用户
     边看边看-您最喜欢的电影之一,但您从来没有能够一口气从头到尾地观看。 尽管在现代电影院中,有些情节更可怕,更自然,但事实并非如此……
    7. 同性恋者
     同性恋者 28十月2013 22:28
     -1
     Quote:用户
     Например "Иди и смотри" - фильм, фильм для тех кто думает что война это как компьютерная стрелялка.

     不是电影而是锡。
   2. Ingvar 72
    Ingvar 72 23十月2013 11:22
    +21
    是的,阅读童年的回忆后,我的喉咙肿了。
   3. 蓝瑟
    蓝瑟 23十月2013 14:07
    +40
    Фильм Бондарчука не "толерантный". Он подлый. Эта книга Дюкова у меня давно и там он впервые разоблачил миф что зверствовали только эсэсовцы и специальные команды.
    普通步兵和坦克部队同样令人生畏,杜科夫提供了很多事实。
    Это ответ всем толерастам пытающимся утверждать что обычные немецкие части были "хорошими" и местное население не трогали.
    1. Suvorov000
     Suvorov000 28十月2013 13:40
     +4
     Бондарчуку морду можно смело бить только лишь за персонаж :"Мальчик постоянно выкрикивающий "хай гитлер" таких по априории там не было, а был бы то убили бы сразу
     1. don.kryyuger
      don.kryyuger 29十月2013 18:24
      +1
      А вы почитайте "Жизнь и Судьба" Гроссмана.Всё там было.
      1. 帝国
       帝国 29十月2013 19:09
       0
       И добавьте туда "Архипелаг Гулаг". Тогда всё станет на свои места.
      2. i.xxx-1971
       i.xxx-1971 5十一月2013 15:40
       0
       格罗斯曼在斯大林格勒战斗?
    2. pogis
     pogis 23十一月2013 18:09
     0
     你没有观看这部电影。在电影中,犹太人被简单的步兵焚烧!
   4. e3tozy
    e3tozy 23十月2013 17:37
    +22
    绝对。 在斯大林格勒,只剩下一整个房子,即使在城市解放后,也可以指望人口。 以前,为了纪念而拍摄电影是为了年轻一代的成长而拍摄的,但是在西方,这样说的话很不错。 只有广告看起来呕吐。 我们的父亲,祖父,祖母的母亲忍受了如此之多,赢得了战争,重建了国家,重建了产业,生了孩子,抚养和抚养了孩子,没有什么破坏他们的。 他们的基因在我们里面。
    1. valerei
     valerei 27十月2013 15:01
     +4
     e3tozy, абсолютно точно: одних рекламных роликов достаточно, чтобы понять, что фильм "Сталинград" создан только для одного - это для заколачивания "бабла". Сколько воплей по поводу миллионов долларов!!, которые были затрачены и отбиты! Не фильм, показывающий страдания и героизм наших солдат, а отчёт главного бухгалтера и плевать Бондарчуку на собственно эту битву, на сотни тысяч только погибших и миллионы искалеченных наших солдат, которые переломали в Сталинграде ноги немцам, мадьярам, румынам, итальянцам и Бог ещё знает кому. Он делает бабло! Бондарчук старался не для нас, он старался для заграничного зрителя, который схавает это варево и будет в уверенности, что это правда. А это самый гнусный Голливуд, со всеми голливудскими причиндалами. Правильно говорят, что природа на гениях отдыхает. Наверное он не видел ни одного фильма, созданного его батей. И один раз Бондарчук-старший прокололся, когда за иностранные деньги снял "Тихий Дон", когда вынужден был плясать под иностранную дудку и в результате получилось полное дер-ьмо. Но это было только один раз, к счастью.
  2. Patton5
   Patton5 23十月2013 12:00
   +36
   什么烂....是的(没有其他字眼)放了一条减号文章,在眼里会看起来...
   1. 痘痘
    痘痘 23十月2013 12:24
    +13
    某种法西斯主义者或香肠自由主义者,或者比米拉坦基人的德国人更简单.....
    1. tomket
     tomket 23十月2013 22:16
     +3
     Fedya Bondarchuk潜入网站......
   2. 我是
    我是 23十月2013 19:39
    +6
    这不是,这是一个极富创造力的混蛋!
  3. gsg955
   gsg955 23十月2013 13:10
   +14
   记住,我们永恒的敌人-英语使我们与希特勒抗衡,这很不错。
   1. 叔叔
    叔叔 23十月2013 13:38
    +22
    Quote:gsg955
    反对我们希特勒我们永恒的敌人-英语。

    但是德国人st住扳机,杀死了孩子们!
    1. Suvorov000
     Suvorov000 28十月2013 13:45
     +3
     不会是他们的英国人会找到其他人,与德国人并不会消除诅咒,但我会消除英语。.继续尝试摧毁我们
   2. stroporez
    stroporez 29十月2013 12:24
    +4
    мне вот тоже интересно ----почему ни кто не говорит о том ,что родина фашизма -британия,что черчиль по молодости оч даже активным нациком был,а слова про "белокурую бестию" принадлежат Киплингу???.....опять "корректность"????????
  4. 一滴
   一滴 23十月2013 19:10
   +22
   尤里,我同意你的看法。 这是一本可怕的书。 请记住,我们对法西斯飞行员进行了评估。 得分相同 - 这些都是被摧毁的疯狗。 因此,在列宁格勒前线,法西斯飞行员没有被俘,降落伞被所有人射杀。 某个将他们视为人的DEN不同意我们的意见。 让他读这些书。 许多人在我的亲戚身上死了,就像这样的死亡。
   1. 755962
    755962 23十月2013 20:13
    +16
    永远记住...
    烈士,天国,永恒的回忆!
   2. GEORGES
    GEORGES 23十月2013 20:29
    +17
    你好,Yuri G.
    我记得与丹的对话。 他以凶手和强奸犯的幌子寻找高尚的品格。 我已经说过了,我再说一遍,他们中间有一些体面的人(记得同样的德国人拒绝执行被判刑并在他们中间占有一席之地),但这些都是敌人,所以我不在乎他们拥有什么样的品质,我的目标是他们的毁灭和流亡。在这些书之后,有了这样的细节,一个愿望 - 纠正所有的女武神。在某种程度上,有一场毁灭或灭绝的战争。
    但是,我对同胞们的恶魔般的关心态度感到非常不安。 尽管退伍军人有可能创造人类条件,但可以原谅德国人的一半赔偿责任。
    Dyukov直接指出了对Gorbach的直接和明显的背叛,以及在我们人民的叶利钦之后。
    现在我不知道为什么我们的人民遭受更多,从战争或驼背 - 叶利钦改革。
    一般来说,谁没有阅读,阅读没有失败。
    П с Недавно скачал книгу Дюкова "Великая оболганная война " , но ещё не читал.
    1. 园艺
     园艺 28十月2013 06:51
     +4
     不,我认为女武神不接受这种说法。 极客与儿童开战,仅在佩克拉
     1. GEORGES
      GEORGES 29十月2013 00:52
      +4
      引用:hort
      不,我认为Valkyries不接受这样的。

      要发送的主要内容,让Valkyries自己决定。
   3. 史努比
    史努比 29十月2013 05:27
    +2
    有这样的书房认为德国飞行员士兵而不是战争罪犯。 我记得读过德国空军关于如何更正确轰炸难民的命令。 他们说,现在仅在道路上罢工并不起作用,平民现在不在道路上行走,而是在森林两边的50-100米内行走,因此建议沿着道路炸弹,以造成最大的损失。 飞行员执行了这个命令-第三帝国的金发英雄。
  5. 这里和那里
   这里和那里 23十月2013 23:31
   +1
   米哈尔科夫斯(Mikhalkovs)和邦达楚克(Bondarchuk)将在这一切中幸存下来并拍摄有关战争的电影
  6. Albert1988
   Albert1988 26十月2013 00:26
   +11
   Quote:乔治
   我同意作者的观点 - 这本书应该出现在每个家庭,gozmans和其他人......一般都有义务学习这些书。

   Добавлю пять мааленьких таких копеечек - очень хорошо, чтобы эта книга была в каждой НЕМЕЦКОЙ семье, разумеется на немецком языке, чтоб помнили, хорошо и долго помнили "кто кому должен" и сколько...
  7. Bezarius
   Bezarius 28十月2013 16:51
   +5
   我曾读过一本强有力的书,内心对法西斯分子所犯的可憎行为感到震惊。


   让我们称之为铁锹,而不是法西斯,而是欧洲人。 他们在任何时候都练习这一点,而不仅仅是德国人。 血液中的暴行:
   http://pikabu.ru/story/nemnogo_srednevekovyikh_uzhasov_i_pyitok_na_pikabu_164788
   5
 2. calocha
  calocha 23十月2013 09:00
  +32
  现在很多人不明白那是什么...一切都会再次发生....
  1. 我是
   我是 23十月2013 19:41
   +6
   也许您不需要重复???????? 例如,我了解现在发生的事情,像这样-我无法生存。 以便.....
 3. 男爵兰格尔
  男爵兰格尔 23十月2013 09:01
  +31
  没读过这本书! 但对不起! 但看了!
  阅读并擦干眼泪!
  1. ANIP
   ANIP 23十月2013 09:23
   +12
   Quote:兰格尔男爵
   没读过这本书! 但对不起! 但看了!

   但是我不想读这本书,这太难读了。 等等,在第二次世界大战期间,德国人偶然发现了德国人犯下的暴行。

   Quote:乔治
   但要让戈兹曼和其他人……总的来说,有义务背书这些书。

   А про этих так вообще иногда посещают голову такие мысли: "Жаль, что из их предков тогда немцы предметов быта не понаделали".
   И даже если эту книгу они наизусть выучат, стопудово найдут кучу оправданий и "вспомнят" о "зверствах" Красной Армии и НКВД.
   1. stas57
    stas57 23十月2013 12:46
    +11
    但是我不想读这本书,这太难读了。 等等,在第二次世界大战期间,德国人偶然发现了德国人犯下的暴行。
    而且是真的
    为什么再次让自己心烦意乱......
    但是对我来说,有必要从童年开始磨砺它,不要吝惜任何人,没有任何东西,或温柔的感情,以及生病的心脏,并且对法西斯主义者的怜悯一切都开始了。
    вдалбливать до такого, чтоб реакция была однозначная, без всяких "если"
    1. 叔叔
     叔叔 23十月2013 13:40
     +8
     Quote:Stas57
     怀着对法西斯主义者的怜悯,一切开始了。

     我总是写信给他们很少。 有必要不遗余力地离开德国,而将人口迫于永恒,死刑和奴役。
     1. cumastra1
      cumastra1 23十月2013 15:03
      +9
      无法理解或原谅,更不用说忘记了。 新一代必须接受关于我们国家正在发生的事情,开明和人道的欧洲人的举止的认识的教育。...传说中已经流传着关于年轻而坚强的人们对祖国历史的无知。 敏锐的教育有必要对此进行深入思考!
      1. 柳博扬
       柳博扬 27十月2013 03:19
       +2
       Quote:cumastra1
       无法理解或原谅,更不用说忘记了

       Увы,давно уже забыли,а,значит, и простили. В советское время ещё помнили. Простые люди помнили.На все государственные "дружбы" с ГДР,люди между собой говорили:" Что Г(а)Д(ы) э(Р)ы, что Ф(э)Р Г(ады)-один чёрт." А теперь забыли ВСЕ и ВСЁ.
     2. 微笑
      微笑 23十月2013 18:40
      +14
      叔叔
      这种行为违背了我们的本性。 我们根本无法做到这一点,我们不是盎格鲁撒克逊人。
     3. 我是
      我是 23十月2013 19:46
      +10
      好吧,对我们来说,这样的奴隶呢? 您将如何处理他们? 他们本着自己的思想,会消灭我们所有的草丛,然后操掉所有的山羊。
     4. Albert1988
      Albert1988 26十月2013 00:31
      +3
      Quote:叔叔
      我总是写信给他们很少。 有必要不遗余力地离开德国,而将人口迫于永恒,死刑和奴役。

      好吧,奴隶制不是必需的,但是它完全没有军事化,去工业化并且没有一个工厂就变成了一个农业国家-这是为了使他们无法在战争中生产武器...
     5. pogis
      pogis 29十月2013 15:04
      +1
      对于他们在临时占领区所做的事情,投资回报只有一个 - 德国人民的基因组织!斯大林给了他们(德国人)的生命!这就是为了堕落而毁灭我们的东西......
    2. 我是
     我是 23十月2013 19:44
     +4
     不! 你不能磨! 颇尔喜欢射击游戏。 但是这里要在某些场合展示和进行t.s. 复习有关这些主题的访谈-是的! 很有必要!
     1. 烦躁不安的人
      烦躁不安的人 23十月2013 21:40
      +14
      Quote:我是
      你不能磨!

      Почему вдалбливать? Достаточно прочитать пару раз на тематических уроках. А потом просто сказать: "Их тоже считали цивилизованными европейцами! но вот такими они были на самом деле. Поэтому, не верьте тем, кто расхваливает Европу и призывает бежать туда со всех ног. Дай им волю - они все повторят снова"
  2. 亚斯特
   亚斯特 23十月2013 16:26
   +2
   我坐在工作中,克制住,这很好。
  3. 我是
   我是 23十月2013 19:43
   +4
   我坐在学校里,打开这篇文章,所以周围只有男人,他们比我小,我的眼泪开始滴下来。 他们不明白……
 4. Igor39
  Igor39 23十月2013 09:07
  +7
  我认为德国人并没有改变太多,他们只是不给他们束缚,同样的苏.....
  1. 0255
   0255 23十月2013 09:48
   +18
   Quote:Igor39
   我认为德国人并没有改变太多,他们只是不给他们束缚,同样的苏.....

   Американцы хуже! Почитайте, как они убивали мирных жителей за "демократию".
   1. Suvorov000
    Suvorov000 28十月2013 13:54
    +2
    美国人是谁?这些人是被赶进保留地的人,是您在谈论他们,还是您的意思是垃圾疯狂者的杀手的后代,因为他们深深扎根于基因之中
  2. 科拉多
   科拉多 23十月2013 11:42
   +31
   有一次,为庆祝我们的生日(甚至是周年纪念日),当地警察(在德国)试图将我们送回家。 他们不喜欢那样,按照古老的传统,我们可以在大街上见面,聊天,这是另一个生日。 很多俄罗斯人,强壮的男人,喝醉了的人,有些有趣的人,总之,这由此变得非常可怕,所以他们称之为服装。 旁边没有什么可抱怨的,而在绝望中已经有基于国家的哭声,例如:为什么俄罗斯人彼此如此相爱? 我们不明白这一点。 为什么您不能像其他所有人一样坐在家里,需要整合等等。 等等 简而言之,他们向国家施加压力并试图分散,他们开始粗略地向我们每个人讲话。 然后我受不了了,用德语说:当你是纳粹分子时,他们仍然如此! 为此,我被送进监狱,关押了三个小时,但随后被罚款50欧元。 这当然是一种荒谬的惩罚,至少它根本没有伤害我。 但是最主要的是,我说了我的意见,但我的朋友们并没有退缩,来到派出所,要求释放我,吓visit了警察。 在我拒绝释放我的过程中,我的朋友们继续在车站旁庆祝我的生日。

   从那时起,我一直认为它们根本没有改变,他们只是在流浪向外界展示它,因此他们没有碰过我。
 5. fennekRUS
  fennekRUS 23十月2013 09:08
  +39
  嗯...文明的人...我们的野蛮人不理解这种更高的人文主义..(苦涩的讽刺)
  1. 令人恐惧
   令人恐惧 23十月2013 14:47
   -11
   有一种自我鞭flag的事情,但是心理学家说这不是re悔。 这样的东西。

   可怕的伊凡(Ivan)是俄罗斯人吗? 当母亲利托夫卡?
   1. 令人恐惧
    令人恐惧 27十月2013 20:09
    -2
    这是那些! 事实证明,犹太母亲,父亲犹太人和俄罗斯婴儿! )))

    是的...您不仅要上学,还要上小学。 和孟德尔一起学习...
    1. 令人恐惧
     令人恐惧 29十月2013 16:45
     -2
     Нравятся мне , которые рвут волосята на заду, доказывая: "наш то лучше! Меньше убил!" :)
     是的...这个国家出了点问题! 有什么不对劲!
     确定哪个杀手更好!
     杀死30000或3000。
     有趣的是,有30到3名遇难者的意见更好!

     一个人可耻! 啊!
  2. 令人恐惧
   令人恐惧 29十月2013 16:56
   -2
   自我鞭word一词的含义
   新的俄语解释词典。 作者T. F. Efremova。
   自我鞭 1)因宗教狂热而给自己造成身体上的痛苦。 2)反。 严重暴露自己的行为,因悔改而软弱无力,内。
   拼写字典
   самобичевание самобичев`ание, -я
   解释词典编辑。 C. I. Ozhegova和N.Yu. Shvedova
   自言自语,第一个,请参阅。 (书)。 给自己造成道德苦难,悔改并自责。 做自我鞭打。
   俄语词典,编辑。 D. N. Ushakova
   自我鞭flag,参见 (书)。 1.因宗教狂热而给自己造成身体上的痛苦。 2.反式 由于错误的悔改,内的意识而自我施加道德苦难。 他的讲话不断地以胆汁和苛刻的自我鞭ation回应。 屠格涅夫

   但是心理学对自我鞭ation有什么看法?
   通常,自我鞭flag攻击不会从头开始。 在“滚动”诸如“哦,我,这个宇宙的最后一个r”或“好吧,为什么我不能”,“平庸,平庸,无助,愚蠢(我)是”之前的东西。
   让我们尝试看一下这个事件。
   1.在其中,一个人通常在力量,勇气(对他而言重要的任何参数)上明显不如另一个人。 还是认为他是自卑的。
   2.事件并没有如我们所愿的发展,而所需的选择只是从我们手中浮了出来。
   3.一个人为自己设定一些级别,然后尝试“跳过”这些级别,通常是不成功的(碰巧这是成功的,但是他不能适应结果)。

   这三点的总和意味着自我鞭,、自我放纵,自我召唤使您能够:
   要点1:为了应对,尽管有一种奇怪的方式,但是却失去了竞争(即使是争夺……在公交车上的一席之地)。
   要点2:一个人开始接受儿童时代的责任,而不是(以成年人的方式)接受这个世界上并非所有事情都是按照我们的愿望发生的。 (类似的例子:爸爸妈妈离婚了-这意味着我很糟糕,他们不想在一起生活。)
   第三点:应对“我自己的形象”(我从外面看到的自己)与实际情况的不兼容。
   1. 帝国
    帝国 29十月2013 19:15
    +2
    为什么这一切?
    也许人们不理解?
    比如,你和......指示的地方,但你不明白?!
    已经1000多年来,开明的欧洲,正在努力实现泰坦尼克号的努力,试图将光线带入野蛮的俄罗斯,但没有任何意义。 凉爽Heyvropeytsy在Ssali宫殿的角落和狗屎,但礼仪...和庭院中的平均俄罗斯人,风向风...或者,甚至更嘲弄,厕所被设置......(这不会到处发臭,但在一个地方)... ...吧!
   2. Vladimir73
    Vladimir73 6十一月2013 19:02
    +1
    卑鄙,并确定爸爸或妈妈的国籍? 立陶宛部落(不要与当前的立陶宛人混淆)靠血缘关系与俄国人站得足够近(当占领坍塌的基辅罗斯的土地时,他们正好紧紧压迫这种血缘关系,这就是为什么他们能够征服如此之多的领土)。
    关于被杀者的人数-您能举一个例子,即国家统治者将在不流血的情况下维护其土地的完整性和财富吗? 如果您仍然找到它,请告诉我们他执政多久。
    关于可怕的伊凡四世的自我鞭flag,他没有进入自己的灵魂,没有亲自见面,因此他的兄弟姐妹和悔者可以欣赏他悔改的诚意,他们似乎相信他...。
 6. Rambiaka
  Rambiaka 23十月2013 09:16
  +23
  在学校课程中,您需要输入。 阅读是令人恐惧和痛苦的,但有必要! 真的需要!
  1. 我是
   我是 23十月2013 19:47
   +5
   返回!!!! 即使在我还在上学的时候,也有部分时间。
 7. vespe
  vespe 23十月2013 09:16
  +17
  Господь упаси наших детей от того, что пережили дети наших прабабушек и продедушек... Гейропопедолиберастам и всем "сочуствующим демократизаторам" выжечь каленым железом текст книги на "подкорке" их мозгов.
  1. Firstvanguard
   Firstvanguard 23十月2013 16:23
   +6
   他们戴着热铁,写了一段文字,以激活皮层下层的活动,皮层下回想起宽容的味道。
 8. borisjdin1957
  borisjdin1957 23十月2013 09:30
  +11
  来自唐。
  上帝禁止生存!
 9. 评论已删除。
 10. 帝国
  帝国 23十月2013 09:34
  +32
  这应该是Feda Bondarchuk阅读。 把它放在脑海中,而不是前往印度。 在斯大林格勒给他爱...
  1. 帝国
   帝国 23十月2013 09:43
   +13
   Любители лысого и розовых танчиков, а может и чего похлеще, уже минус нарисовали. Таким наверное Михалков с его "великим кино о великой войне" нравится. Там танчики были серые. но под парусами.
   Лучше бы Федечка реабилитировался за "Обитаемый остров", снял за 1.000.000.000 рублей документальный фильм вместе с Дюковым по этой книге и отправил бы его на "Оскар".
   1. rolik
    rolik 29十月2013 18:47
    +4
    Quote:ImPerts
    документальный фильм вместе с Дюковым по этой книге и отправил бы его на "Оскар".

    如果他从这本书中拍电影,他将不会赚那种钱。 但是他们甚至都不被允许去奥斯卡颁奖典礼;在西方,不需要这场战争的真相。 他们只需要他们的真理,第二次世界大战的主要战役就是中途岛之战。 斯大林格勒,库尔斯克凸起,莫斯科之战(根据新的西方历史学家的说法)是具有地方意义的战争。
 11. 高级
  高级 23十月2013 09:43
  +37
  读书很可怕。 于是他们杀了我的苏联人民。 但是现在,同样的命运已经为我们做好了准备。 不仅是中国,北约和美国,而且还有那些在俄罗斯城市的大街上几乎没有受到惩罚的杀害俄罗斯人民的人。 这些也是敌人,但内部的或来自邻国的人通常是非法的,并造成了无法无天的情况。
  对一切事物只有一种防御力-人民的力量。 但是,当局存在问题。
 12. 0255
  0255 23十月2013 09:44
  +14
  有必要阅读这本书。 并且让它去读那些认为如果希特勒获胜的人,那么现在我们将很高兴地生活在德国,喝巴伐利亚啤酒。
  1. Ingvar 72
   Ingvar 72 23十月2013 11:28
   +9
   Quote:0255
   并提供给那些认为如果希特勒获胜的人,我们现在可以快乐地生活在德国,喝巴伐利亚啤酒。

   还记得关于德国人-Sa..Sa ..- Fat的笑话吗? 不行,敬礼
  2. 海盗
   海盗 23十月2013 11:39
   +12
   Quote:0255
   有必要阅读这本书。 并且让它去读那些认为如果希特勒获胜的人,那么现在我们将很高兴地生活在德国,喝巴伐利亚啤酒。

   Люди которым Вы хотите предложить прочесть книгу,происходят из той категории, которые "смотрят в книгу и видят ФИГУ).Т.Е восприятие реальности так искажено, что ничего уже не поделаеш.По крайней мере общепринятыми,"цивилизоваными" методами.
   Чтобы сломать стереотип ,подобный "индивидум" должен испытать ШОК .
   但是在相对安静的社会中出现这种现象并不常见......
  3. 我是
   我是 23十月2013 19:50
   +4
   好吧,我当然不知道。 但我认为许多这样认为的人根本不会在世上,因为 不会出生。 就这样。
 13. 里纳特1
  里纳特1 23十月2013 09:54
  +22
  吓人看。 荣耀给击败纳粹邪恶的祖父,父亲和兄弟们! 上帝禁止我们看到他们所看到的!
  1. 嘎日
   嘎日 23十月2013 14:30
   +11
   Quote:里纳特1
   吓人看。 荣耀给击败纳粹邪恶的祖父,父亲和兄弟们! 上帝禁止我们看到他们所看到的!

   如果我们的祖父没有赢,那将与我们同在。
   感谢祖父的胜利。
 14. 游牧
  游牧 23十月2013 10:25
  +5
  这本书(至少是)在此网站上http://militera.lib.ru/index.html
  那里还有更多有趣的地方。
  1. stas52
   stas52 23十月2013 10:59
   +3
   我不知道从你的链接我没有找到它,但这里是洪流http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1731960
   1. 褶皱
    褶皱 24十月2013 14:46
    +1
    http://militera.lib.ru/research/dukov_ar/index.html
 15. 标准油
  标准油 23十月2013 10:46
  +16
  Нет,у нас сейчас все больше о "страданиях немецких военнопленных" которых,вот уж ужас заставляли работать,восстанавливая порушенное,и мяса мало давали,вот уж действительно звери большевики.
  1. ANIP
   ANIP 24十月2013 05:06
   +2
   Quote:标准机油
   Нет,у нас сейчас все больше о "страданиях немецких военнопленных" которых,вот уж ужас заставляли работать,восстанавливая порушенное,и мяса мало давали,вот уж действительно звери большевики.

   可以肯定的是,布尔什维克的动物。 甚至布尔什维克都是阴险的,有必要先引诱德国人,然后奴役所有俘虏。
   (讽刺讽刺,如果任何自由主义者不理解)
   1. 该死的
    该死的 29十月2013 16:15
    +1
    Quote:anip
    Quote:标准机油
    Нет,у нас сейчас все больше о "страданиях немецких военнопленных" которых,вот уж ужас заставляли работать,восстанавливая порушенное,и мяса мало давали,вот уж действительно звери большевики.

    可以肯定的是,布尔什维克的动物。 甚至布尔什维克都是阴险的,有必要先引诱德国人,然后奴役所有俘虏。
    (讽刺讽刺,如果任何自由主义者不理解)

    在完成所有工作之后,如何找到REMAINS? 小时候,我和祖父争辩说,如果他见到德国人会怎样。 他回答说,他会拿斧头砍掉它。 看完书,欲望是一样的。 1990年,当您在互联网上找到在车臣对俄罗斯人民残酷目击者的记忆时,纳粹便回想起。
 16. Ivan_Ivanov
  Ivan_Ivanov 23十月2013 11:08
  +20
  分发,分发,分发!!!

  在所有可用的论坛和网站上。
  1. russ69
   russ69 23十月2013 11:36
   +12
   引用:Ivan_Ivanov
   分发,分发,分发!!!

   在所有可用的论坛和网站上。

   必须将其翻译成外语,否则他们已经对2000000亿强奸的德国人犹豫不决...
   1. 0255
    0255 23十月2013 11:55
    +12
    必须将其翻译成外语,否则他们已经对2000000亿强奸的德国人犹豫不决...

    顺便说一句,德国人在很大程度上被美国人强奸。 美国军方杀害了那些迫使他们抢劫并杀死平民的军官。 为此,许多美国士兵被移植。
    当然,苏联军队中有这样的强奸犯,但数量却不如美国。
    而且德国人应该更好地提出美国针对德累斯顿和美国轰炸的其他城市的法案。
  2. vlad0
   vlad0 23十月2013 12:27
   +11
   还可以翻译成德语,英语和法语。 并送至每个波罗的海国家-供必读。
   1. 疙瘩
    疙瘩 23十月2013 13:02
    +12
    完全同意你! 它只需要翻译成世界上所有的语言! 特别是在Nemchurinsky ...
 17. aszzz888
  aszzz888 23十月2013 11:21
  +6
  在这样的书上,你需要把脖子放在18 +(就像在电视电影中一样),因为真实的事实不适合胆小的人。
  但真相应该知道!
  苦但真实。
  1. stas57
   stas57 23十月2013 12:52
   +12
   在这样的书上,你需要把脖子放在18 +(就像在电视电影中一样),因为真实的事实不适合胆小的人。

   在这些书上,你需要放置7 +并用小调研磨它
 18. JIPO
  JIPO 23十月2013 11:28
  +10
  Да, страшно... Вот такую историю надо в учебниках печатать, тогда и ренегатов "болотных" меньше будет, да и альбац с шендеровичами и разными там быковыми (зимбельтрудами) цитировать может перестанут. http://mirknig.com/knigi/history/1181265053-sbornik-knig-aleksandra-dyukova-10-s
  ht.html Dyukov的书籍收藏。
  1. Ivan_Ivanov
   Ivan_Ivanov 23十月2013 11:35
   +9
   坦白说,在学校我听不懂,也没有感觉。

   在我们的苏联学校里,他们仍然谈论所有这一切,但是我们的学生对这样的故事的态度与童话故事不同,没人听,也不相信最后。

   现在-头上的头发正在移动。
   1. JIPO
    JIPO 23十月2013 14:07
    +18
    Я Войну и Мир тоже не понял в школе, а потом подрос и прочитал. Может кто сейчас не поймет, то потом перечитает. Я в 90 г. школу закончил, тоже "Детей Арбата" и Волкогонова читал, "Огонек" штудировал, можно представить какая у меня каша в голове была. А недавно скачал подшивку "Огонька" Коротича с 88 по 91, начал смотреть кто авторы, очень уж стиль одной радиостанции напоминал, а там Альбац, Латынина, Шендерович, начинающий и другие "борцы" за Свободу, что не статья то безвинно репрессированный, диссидент с "русской" фамилией и Сталин, Сталин, Сталин (упырь, шизофреник, убийца, параноик) и все без фактов, голословно. Стыдно вспомнить себя, радовался, что Горбачев из Фороса прилетел живой и невредимый. Прошло 23 года, может детям своим смогу объяснить, что все не так как кажется на первый взгляд и лозунги о свободе это первый шаг к тому, что тебя кто-то хочет поиметь.
   2. 加密
    加密 23十月2013 16:36
    +1
    打扰一下,你是哪一年毕业的,学生的厌恶情绪是什么?
    1. JIPO
     JIPO 23十月2013 17:19
     +6
     Я же говорю, в 90 году, 17 лет мне было. Время интересное, что и говорить - русский рок, видеосалоны, качалки и спортзалы (это правда лет с 15), говорильня со всех экранов и надежда на то, что станет как на Западе -полные магазины, сияющие огни, одежда не по талонам ("Аляску" мне мать купила по ним). Все это конечно сейчас есть, но ушло, что то главное, наши дети уже в 6 лет циники, все вокруг стало одноразовым, если тебе выгодно, то это хорошо, если нет, то плюнуть и растереть.
 19. 米硫磷
  米硫磷 23十月2013 11:49
  +17
  эту книгу должен выучить наизусть польский студент - автор скульптуры "Изнасилование советским солдатом польской женщины"
  1. gsg955
   gsg955 23十月2013 13:08
   +17
   Psheks是著名的妓女,您不会得到书本。
   1. JIPO
    JIPO 23十月2013 14:11
    +11
    波兰是一个独特的国家,所有邻国都是敌人。 美国人很幸运,他们有墨西哥人作为邻居,而不是卑鄙的人。
  2. 疙瘩
   疙瘩 23十月2013 14:03
   +8
   几个世纪以来,波兰人一直都是败类!
  3. 帝国
   帝国 23十月2013 22:49
   +7
   在卡廷建立一座纪念碑是必要的 - 皮尔苏斯基在刺刀上养了一个犹太男孩。 从意志...
  4. sarmat-4791
   sarmat-4791 24十月2013 23:27
   +3
   根据扁桃体将这个学生插入zadnitsa,以免头部晃动-他们需要这样的纪念碑
 20. Wild_Grey_Wolf
  Wild_Grey_Wolf 23十月2013 12:03
  +4
  眼泪和愤怒
  1. 痘痘
   痘痘 23十月2013 12:36
   +14
   это не злоба... это именна та "ярость благородная", которая "вскипает как волна"
 21. Wild_Grey_Wolf
  Wild_Grey_Wolf 23十月2013 12:15
  +4
  я от фильма СТАЛИНГРАД ждал вот именно такого уровня эммоций, которые испытываешь читая отрывки из книги
 22. 疙瘩
  疙瘩 23十月2013 12:25
  +12
  Хотел написать что-то злое...но не могу найти слов, наверное в природе таких не существует. Сердце разрывается... нельзя это забывать!!!
 23. 痘痘
  痘痘 23十月2013 12:34
  +11
  Читая такое, прекрасно понимаешь как и почему наши предки осилили самую сильную армию мира 20 века. Внутри просыпается что-то неведомое, будто 1000-летний исполин распрямляется из каменных завалов, будто ядерная бомба начинает свою цепную реакцию где-то в груди, зубы смыкаются как гидропресс и ком в горле кажется готов вылететь танковым снарядом изнутри....
 24. 缠扰者
  缠扰者 23十月2013 12:46
  +14
  Читал и комок в горле,рядом дочка 2.5 года,я ее по головке глажу и думаю, я за нее голыми руками порву,зубами загрызу.Держатся нам надо дружно славяне сплоченнее быть и никакая пад.а нас не одолеет.
  1. 痘痘
   痘痘 23十月2013 12:52
   +6
   а почему только славяне ?
   1. 风扇_
    风扇_ 23十月2013 17:37
    +13
    Соглашусь, не только Славяне с нацистами бились на смерть! Взять дивизию Панфилова под Москвой, там в большинстве были Казахи, она на сколько я помню и формировалась в нынешнем Казахстане. Это один из примеров! Чтобы обобщить скажу тогда Спасибо Всем Советским людям, на Фронте сражавшимся и в тылу (кто строил укрепления и работал на заводах и фабриках).
  2. 疙瘩
   疙瘩 23十月2013 14:58
   +5
   Нас беда сплотит...вот такие мы славяне...
 25. 维塔利
  维塔利 23十月2013 12:48
  +10
  На флибусте есть эта книга.http://www.flibusta.net/a/73982 И ещё многое от Дюкова.Читать тяжело-но нужно.Потому что,если забудем о прошлом-оно может вернуться.Ибо слишком многие начинают мнить себя белыми господами.
 26. sub307
  sub307 23十月2013 13:35
  +8
  Хорошая книга, побольше бы таких.
  1. RBLip
   RBLip 23十月2013 15:38
   +5
   Quote:sub307
   Хорошая книга, побольше бы таких.

   да лучше бы их вообще не было. в смысле того, что бы нашему народу ТАК страдать больше не надо было. а книга, конечно, хорошая.
 27. Avenger711
  Avenger711 23十月2013 13:50
  +6
  А уже давно пора вводить закон об уголовном наказании вплоть до высшей меры, ибо это не лечится за отрицание роли победы, так чтобы даже в инете никто не смел пикнуть, и любой ресурс на котором замечено такое выссказывание немедленно передавал IP нарушителя в прокуратуру.
 28. ksv36
  ksv36 23十月2013 14:37
  +3
  Quote:vlad0
  А каждому прибалту

  ...хватит одного абзаца читать лет на пять. Не успеют они за свою жизнь прочесть её.
 29. IA-ai00
  IA-ai00 23十月2013 14:43
  +9
  Никогда не слышала об этой книге. Пока читала статью - урыдалась. Вряд ли найду в себе 勇气 прочитать всю книгу. Книга конечно ценнейшая, в ней каждая строчка - ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ фашистов, и подрастающие поколения ОБЯЗАНЫ это знать, что бы "толерантники" не смогли "затереть" и извратить ещё один трагический период людей России.
 30. Monster_Fat
  Monster_Fat 23十月2013 14:50
  +8
  Все эти современные, компьютерные "фильмы о войне" не воспринимаются современным поколением как настоящие. В лучшем случае они воспринимаются как заставки к игре "Сall of Duty" и только. Нет в них реализма одни спец-эффекты. Поэтому и нет серьезного сопереживания той трагедии которая тогда обрушилась на нашу Родину. Мне как-то удалось усадить своих детей 14-16 лет и заставить их, чуть ли не силой, посмотреть "Иди и смотри". Они были не просто в шоке-они были в ахуе. Дочка так, та, вообще, разревелась. Все они в один голос сказали, что такие фильмы смотреть нельзя, ибо они жутко, до самых коликов в животе реалистичные, прямо натуралистичные, но....потом, они также высказались в то смысле, что на экране неправда-это не что иное как коммунистическая пропаганда времен Советского Союза. Вот, так, вот господа, "поезд" для нашего "нового" поколения, похоже "уже ушел".
  1. 微笑
   微笑 23十月2013 18:56
   +5
   Monster_Fat
   Извините, но это ваша вина, вы упустили детей и допустили "уход поезда". У моего и мысли бы не возникло что-то брякнуть про коммунистическую пропаганду- сам кого хошь за такую реакцию съест с потрохами- у него поезд никуда не ушел. А просмотр фильма "Иди и смотри" в классе организовали в рамках классного часа. Потом было обсуждение- я на нем присутствовал и участвовал - не заметил подобную реакцию, как у ваших детей, ни у кого , хотя детей фильм, надо признать, вначале слегка прибил.
   1. 海盗
    海盗 24十月2013 02:16
    +5
    引用:微笑
    А просмотр фильма "Иди и смотри" в классе организовали в рамках классного часа. Потом было обсуждение- я на нем присутствовал и участвовал - не заметил подобную реакцию, как у ваших детей, ни у кого , хотя детей фильм, надо признать, вначале слегка прибил.


    В своё время для учащихся организовывались просмотры подобных фильмов в кинотеатрах.Кроме жёстко-правдивого" Иди и смотри" припоминается японский полнометражный мультфильм "Босоногий Ген" о жертвах и последствиях атомной бомбардировки Японии...
    1. 微笑
     微笑 25十月2013 02:32
     +4
     海盗
     Я с 71. Я помню.
     1. stroporez
      stroporez 29十月2013 12:42
      +3
      так точно, было такое-------у нас еще горком за эти показы деньги перечислил---для школяров бесплатно было.......
 31. 苏联
  苏联 23十月2013 15:02
  +7
  От правды нельзя прятать глаза. Для того чтобы не повторилось. Потому что уверен- выводы ОНИ сделали . Следующее нашествие будет тотальным уничтожением. НАС . По крайней мере Они это попытаются сделать.
  1. 园艺
   园艺 28十月2013 13:13
   +3
   да нет. Следующее нашествие будет уже тотальным уничтожением ИХ!
   Благо их толерантность, возведённая в абсолют, не оставляет сожаления по поводу очищения земли от всей этой нечисти
 32. 安德烈斯科科夫斯基
  安德烈斯科科夫斯基 23十月2013 15:12
  +5
  пытались полгода назад заказать эту книгу и не смогли , не печатают.......
  1. stroporez
   stroporez 29十月2013 13:02
   +2
   引用:Andrey Skokovsky
   пытались полгода назад заказать эту книгу и не смогли , не печатают.......
   и как после такого относиться к трындежу вождюков про "национальную идею",про "историческую память"??????????
 33. 黑人复员
  黑人复员 23十月2013 15:18
  +10
  Не забуду!!!! Не прощу
 34. PValery53
  PValery53 23十月2013 15:20
  +12
  "Deutsche soldaten und der offizieren" , вся их армия и народ должны были ответить за войну адекватными нашим жертвами. И нынешние гейропейцы тогда с ужасом думали бы о возможной войне с русскими, с Россией... Наше всепрощение может обернуться против нас... За чудовищные преступления надо "взимать" непомерную цену, во имя миллионов наших невинных жертв. Книга потрясает...
 35. 替补
  替补 23十月2013 15:21
  +9
  Quote:Monster_Fat
  Вот, так, вот господа, "поезд" для нашего "нового" поколения, похоже "уже ушел".

  Никуда он, этот "поезд", не ушел. Пока не ушел. Пока живы мы.
  Банально, но проблемой воспитания надо заниматься систематически, а не к очередным "знаменательным датам и юбилеям". Ведь никто не запрещает нашему руководству определять "генеральную линию" в деятельности СМИ, как и раньше, достаточно поднять телефонную трубку. У нас же предпочитают заявить- Не хочешь, не смотри! Вот и получается, что подросток стоит в раздумье между родительскими увещеваниями и массированным натиском электронной лабуды.
  Молодежь не воспринимает "советскую пропаганду"? Так есть примеры вопиющего геноцида русского населения значительно ближе. Разве не тема для воспитания?
 36. Monster_Fat
  Monster_Fat 23十月2013 16:13
  +5
  Мне очень грустно, но "примеры геноцида русского населения, которые значительно ближе" НИКОГДА, слышите-НИКОГДА при нынешней власти не будут не то, что освещены, но даже заикаться о них не будет позволено. При все моем уважении, неужели вы всерьез считаете, что наш, типа президент, присвоивший звание Героя России человеку, который во всеуслышание заявлял, что "первого русского он убил в 14 лет" это позволит....
  1. 微笑
   微笑 23十月2013 19:01
   +6
   Monster_Fat
   Вы говорите неправду. По сравнении с девяностыми годами политика государства в этой области изменилась кардинально. Если в девяностые на экранах были сплошные "разоблачения" и поливания грязью страны, сплошные свинидзы,-млечины, то чейчас они практически попали, появилось достаточно много отличных документальных фильмов. Не заметить этого может лишь "типа" напрочь слепой, или "типа" лжец. Причем вы в данном случае становитесь в один ряд с такими обличителями "режима" вроде свинидзе....поздравляю.
 37. BigRiver
  BigRiver 23十月2013 17:22
  +7
  Западный мир - чума для русского человека.
  Мы - это мы, они - это они. И никакого смешения и взаимообогащения народов не суждено быть.
  Но, я восхищаюсь своим народом, его способностью прощать и такое.
  1. revnagan
   revnagan 24十月2013 12:28
   +4
   Quote:BigRiver
   Но, я восхищаюсь своим народом, его способностью прощать и такое.

   Прощать?Да мы многого просто не знали.И не знали этого наши деды в Германии.Видели много,но всего то не знали.Иначе та месте Германии до сих пор солончаки были бы.Я не помню,писал ли о том,что видел мой дед...Он всегда это вспоминал,когда смалили зарезанного кабана...Они отбили назад территорию,на которой остался под немцами наш военный госпиталь с неходячими ранеными.Раненые так и лежали рядами,сожжённые из огнемёта...цвета смаленой свиньи...Говорил,что страха или других эмоций больше не было-только бы добраться до немцев.Немцам повезло-до Германии он не дошёл-тяжёлое ранение и одна нога короче другой на несколько сантиметров.
   1. Onotolle
    Onotolle 26十月2013 11:59
    +4
    引用:revnagan
    .Говорил,что страха или других эмоций больше не было

    У меня дед попавший в котел под Юхновым, подстреленный снайпером(лицо как детский паззл из кусочков складывали) и чудом выживший никогда о войне не рассказывал.Только выпьет грамм 100-200 и молчит.И слезы на глазах.
   2. valerei
    valerei 27十月2013 15:19
    +2
    revnagan,Мой отец только один раз рассказывал, что когда он в составе своей артиллерийской колонны следовал по дороге в Восточной Пруссии, то обогнавший их головной танк врезался в хвост колонны немецких беженцев и успел их намотать на гусеницы около 100 метров, пока они поняли и стали разбегаться. Наверное наш танкист тоже видел что-то подобное и не один раз. А что стало с тем танкистом? Кто знает.
    1. 园艺
     园艺 28十月2013 13:21
     +2
     тоже от отца (а он в свою очередь от знакомого ветерана) слышал про такое - танкисты задраивали все люки и врезались в колонну гражданских немцев.
     А насчёт того, что стало с танкистом тем - да, думаю, ничего с ним не стало. В смысле наказания со стороны НКВД или трибунала. Все ведь прекрасно понимали, почему он так поступил...
 38. 一个士兵的孙子
  一个士兵的孙子 23十月2013 18:13
  +7
  пусть прочитают эту книгу те кто все еще верит что "лучше бы мы проиграли и сейчас бы все ездили на ауди и мерсах". Мне кажется что лучше всего рассказывают об ужасах войны дети того времени, читать страшно и без слез не прочитаешь
 39. Straus_zloy
  Straus_zloy 23十月2013 18:39
  +6
  и после этого гейропа еще пытается выставить красной армии счет за оттраханных немок
  1. 仙人掌
   仙人掌 26十月2013 18:54
   +6
   да ладно, улучшили генофонд
 40. 艾达尔
  艾达尔 23十月2013 18:41
  +2
  книга Дюкова, производит сильнейшее впечатление. Но не надо забывать о том что зверства творимые фашистами были порождены особым вопитанием, гипертрофированным чувством превосходства собственной нации над другой, сверхнационализмом и презрением к другими народам, презрением до такой степени что стиралась разница скот это или человек. Ведь в ходу была поговорка slaven sind sklaven. То что подвигло немцев на совершение зверств описанных Дюковым, возможно очень актуально и применительно к современной России.
  1. Chony
   Chony 23十月2013 19:29
   +7
   Quote:艾达尔
   Но не надо забывать о том что зверства творимые фашистами были порождены особым вопитанием,

   Я надеюсь, что Вы не оправдываете этот во-истину скот...

   И позвольте с Вами не согласиться. Фашизм пришел к власти в 33-м...И что- за шесть лет "перековали", "перепрограмировали" целую нацию? Как можно перенастроить уже взрослого человека, воспитанного на христианской морали, и сделать из него зверя?
   Думаю зверствовали - звери. они делали бы тоже самое и в 33-м, доведись им дорваться.
   1. Pilat2009
    Pilat2009 23十月2013 20:52
    +4
    引用:陈
    "перепрограмировали" целую нацию? Как можно перенастроить уже взрослого человека, воспитанного на христианской морали, и сделать из него зверя?

    Ну зверства творила все таки не вся нация,давайте не будем обобщать-несогласные сели в лагеря,солдаты тоже далеко не все бесчинствовали-в любой нации есть отморозки,садисты и прочая шваль.Вседозволенность снимала с человека ограничения,когда командование чуть ли не поощряет экзекуции,личный состав звереет.Кстати во время Первой Мировой Гансы тоже хорошо отметились.
    Что касаемо христианской морали то это не мешало ни Крестовым походам ни другим войнам.Грехи легко отпускаются за 10 "Отче Наш"
   2. 艾达尔
    艾达尔 24十月2013 18:30
    +2
    Нацизм если быть точнее, но пришел он к власти намного раньше 1933 года, в 1933 завершилось его окончательное становление и признание де-юре государственной идеологией. Нацизм пришел в Германию тогда когда Гитлер со своими штурмовиками шли в Мюнхене на полицейскую цепь. Именно тогда в нацизме появились "герои" типа Хорста Весселя, Герберта Норкуса, а сама идея нацизма завоевала души миллионов.
   3. 评论已删除。
 41. zadorin1974
  zadorin1974 23十月2013 19:20
  +7
  зато в прибалтике и украине восхваляют своих мразей из эсэсовских легионов и охранных батальенов-памятники этим изуверам ставят .
  1. Vladimir73
   Vladimir73 6十一月2013 19:21
   +1
   Пусть хвалят, и выстовляют это на показ - потом не будет жалости танками их давить...
 42. Chony
  Chony 23十月2013 19:21
  +3
  Quote:Monster_Fat
  При все моем уважении, неужели вы всерьез считаете, что наш, типа президент,

  Нельзя так, уважаемый. У нас не "типа президент", у нас Президент.
 43. 加里姆
  加里姆 23十月2013 19:48
  +6
  Прочитал статью и толко одно пришло в голову:
  ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОВЕТСКОМУ СОДАТУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ
  Мы ветеранам в ноги кланятса должны а не grafitti на памятниках рисовать. Стыдно
 44. 剑杆
  剑杆 23十月2013 22:00
  -40
  Писатель - садист. Такое напридумал, аж жуть. А самое главное, злодеи - не русские!
  Изучите с начала свою кровавую историю, а потом сравните свои преступления с преступления других, немцев, англичан, французов, евреев и самых главных демократов, и вы поймёте (если поймёте?), что ваш народ - злодей тот ещё.
  У меня есть возможность изучать историю 2 МВ с обоих сторон, слышал расказы участников войны и тех кто находился под оккупацией. Я ещё в 60ых годах понял, какой преступной страной был СССР во главе со Сталиным. СССР врагов не надо было, он был сам себе врагом.
  Я не собираюсь защищать преступления немцев во время 2 МВ, но в карательных акциях против диверсий в тылу, виноваты партизаны. Они как настоящие трусы, пустят поезд под откос и скрываются в лесах. Всю тежесть их преступлений несли гражданские, т.е. мирные жители, не причастные к диверсии. Таперь это называется - терроризм.
  Меня обзывать не надо, я только живу и работаю здесь.
  1. tomket
   tomket 23十月2013 22:36
   +13
   Итак ,скажу сразу книгу пока не прочел ,но прочту обязательно. касательно добрых Гансов.Бабушка и Дед рассказывали как ваша доблестная 6 армия по дороге в Сталингад прошлась по нашей местности , что не деревня так список в центре села расстреляных жителей. А за деревней памятный камень ,на этом месте был местный концлагерь ,концлагерь конечно громко сказано ,просто место в поле огороженное колючей проволкой ,где жители просто умирали с голоду. Так мой дед по линии отца умер ,у него были простреляны обе ноги ,а бабушка ночью ему и другим пленным еду носила. потом пришли итальянцы ,так это были просто ангелы земные и небесные люди по сравнению с немцами , мне кстати кажется что 6-ю армию в ее погибели настигло воздояние. Поскольку много фашистких скотов погибло не в бою,как солдаты ,а сдохло с голоду и замерзли как псы под забором.жаль конечно что не все. сестра бабушки кстати вспоминала поля замерзших фашистких скотов. еще раз изучите историю , прежде чем такое писать , следуйте заветам ильича -учиться учиться и учиться ,не смотря на возраст учиться вам еще есть чему.
  2. tomket
   tomket 23十月2013 22:42
   +3
   кстати есть поговорка ,поскреби любое военное преступление и найдешь немца . как прокоментируете народную мудрость???? вообще вам явно к психиатору.
  3. uyrii67
   uyrii67 23十月2013 23:25
   +12
   А также напридумали Майданек Бухенвальд Хатынь Лидецу Бабий Яр продолжить ??? И после всего этого наши деды не отплатили так же!!! Слава СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ!!!
  4. 微笑
   微笑 24十月2013 01:36
   +10
   剑杆

   Даааааа....тяжела и неказиста жизнь простого толераста.....Вы-яркое подтверждение лживости западной пропаганды, отшибающей у обывателя способность думать- её жертва и иллюстрация....

   Ну, если сравнивать нашу историю с деяниями людоедов англосаксов (гитлер был просто достаточно последовательным ученичком, не зря же Геринг в Нюрнберге убедительно доказывал. что немцы не сделали ничего. чего бы не делали американцы и британцы)или иных колонизаторов, уничтожавших и порабощавших целые народы. то нам впору нимб примеривать....
   что касается революций и гражданской войны то французские революции, или, например чудовищная Жакерия, во время которых уничтожалась треть населения страны просто несопоставимы. Тем более, что нашу гражданскую фактически спровоцировали страны Антанты и отяготили ее интервенцией...

   Я не знаю, какие у вас возможности, но вы явно ими не пользуетесь. с 20 по 53 годы у нас было казнено значительно менее семисот тысяч человек- и это время пришло на бандитизм и фактически диверсионную войну по всему периметру границ, сюда же попали гитлеровские бандиты, палачи и убийцы.
   В мае 47 года нехороший Сталин отменил смертную казнь...для сравнения, в 30е годы в Европе и США только за "революционную деятельность" было расстреляно около 800 тысяч человек- вон сходите на ветку о голодоморе в США.
   Вы обнаруживаете поразительную глупость и некомпетентность в истории, видать мозгов хватает лишь на простенькие агитки вроде резуновских....учитывая ваши перлы. ваше же заявление о том, что вы изучаете историю может вызвать лишь дружный издевательский смех....:))))
   А перед партизанами ваши битые нибелунги видать испытывали такой животный ужас, что смогли заразить им вас...:))) Лишь жалкий недалекий человечишка способен на такие высказывания....вы не рапира-вы-валенок...у нас есть поговорка "...как валенок". это про вас....тьфу. вам даже писать противно.....
   1. 剑杆
    剑杆 24十月2013 14:26
    -15
    Не надо приукрашивать совдеповский режим. Только в одном маленьком г. Актюбинске было 2 лагеря и одна тюрьма. Трупы свозили на пустырь (потом на этом месте построили ремзавод), а по весне сжигали. Так свидетели расказывали, что были ГОРЫ трупов. Про Нижний Тагил и Урал отдельная тема, там контингент выбывал каждые пол-года и вновь обновлялся, в России мужиков много (как Жюков про баб говорил, что нарожают).
    Этот бред касается и утвеждения о том, что славян хотели вывести. Бред на 100%, придуманое советскими идеологами, чтобы затушевать свою бездарность и положить народ как овец под танки! В самой Германии того времени 40% населения были - славяне. Гитлер и сам не 100% ариец был и в окружении были даже с русской кровью. Болгария 2 мировые войны была на стороне Германии. В окупированных территориях могли бы вывести всё славянское население, но боролись почему то только с партизанами и диверсантами. Не соответствие получается, однако!
    И кроме того, на стороне вермахта и во вспомогательных войсках было 1,2 миллиона русских и других народностей СССР, как этот феномен квалифицировать? В плен попало около 95 тыс. евреев и смешанных с евреями, как подвести теорию об уничтожении евреев? Есть над чем подумать, однако!
    1. MVS
     MVS 24十月2013 14:42
     +4
     Цитата: Рапира
     Есть над чем подумать, однако!

     阅读您的闲暇时光
     http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%ED%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9_%EF%EB%E0%ED_%CE%
     F1%F2
     Хотя такое уже не лечится.
    2. Pilat2009
     Pilat2009 24十月2013 17:47
     +1
     Цитата: Рапира
     В окупированных территориях могли бы вывести всё славянское население

     Ха а кто бы выращивал вам корм?В планах то было выделение желающим земельных наделов для бедного фатерлянда
    3. 微笑
     微笑 25十月2013 01:15
     +9
     剑杆
     Вы совершили глупую ошибку...хотя, конечно, что с вас, валенка такого, взять :)))- вы не должны были подобный бред сивой кобылы озвучивать- ваши сказки противоречат даже финансируемым западными пропагандистами выводам общества "Мемориал".:))) Даже они за тридцать лет не насчитали больше 700 000 жертв.....а как старались :)))

     Кстати по поводу "бабы еще нарожают"- это фраза выведена товарищем Эйзенхауэром
     вернее его ребятками (хотя есть версии, что так высказался один из наших деятелей 18 века)...но это точно не фраза жукова

     Были б вы нормальный человек, нашел бы вам и первоисточник и доказал бы (уже однажды опустил подобного вам, но умного)...но с вами говорить - лень- у вас разум заточен исключительно на русофобские агитки...но мне приятно. что вы использовали эту фразу- подтвердили свою ничтожность. :)))

     А уж то, что вы отрицаете план Ост...вообще запредельно...вы точно дееспособны? На немецком языке этот план полностью опубликован годов с конца семидесятых, начала восьмидесятых (в ФРГ) причем официально..вам незнаком немецкий язык? :)))
     Ваши дальнейшие жалкие попытки копошится по поводу партизан даже оставлю без внимания....вы запредельно неумны,и беспредельно бессовестны... О чем с вами говорить? Вы вообще, редкостный....человек- вы умудрились не сказать в своем ответе НИ СЛОВА ПРАВДЫ........таких на сайте, пожалуй, еще не встречал...ни разу! :))) Гордитесь- вы не просто редкостное - вы редчайшее г.... :)))ну, не человек-точно! :)))
    4. ddmm09
     ddmm09 26十月2013 10:48
     +5
     Господин, вы об этом полякам раскажите, как народу, который в процентном отношении понес самые тяжелые потери в ВОВ!.. Русские их уничтожили?.. Первые концлагеря не на территории ли Польши появились?.. Не у них ли впервые стали делить население на арийцев и неарийцев по специальным антропометрическим признакам (не помню точного названия этой программы) и неарийцев затем свозить в концлагеря с последующим массовым уничтожением?..
    5. katafraktariev
     katafraktariev 26十月2013 19:40
     +1
     я тебе отвечу по поводу евреев- во первых большинство евреев попавших в плен были рабочими т н строительных батальонов румынской армии(насильно мобилизованные у них в заложниках оставались семьи) после войны предполагалась их ликвидация,во вторых в финской армии не было антисиметизма и евреи служили там даже на офицерских должностях ,немало представителей этой национальности было и у Муссолини (были даже 2-3 генерала) так что попасть в плен не мудрено
    6. Bezarius
     Bezarius 30十月2013 11:22
     +1
     А никто его и не приукрашивает, хотя стоило бы. Как минимум за то, что Германии не выставили счет "кровью" за то, что они сделали на нашей земле. Вообще что тут обсуждать, Европейцы трусы, лжецы, лицемеры и маньяки. Всегда были ими и всегда будут, свидетелем мне будет более 2-х тысяч истории. Вы, европейцы, мир не утопили в крови только по тому что существует Россия, и каждый раз мешает вам уничтожить все остальные народы. А вообще, если вы такой умный, идите и расскажите это Сирийцам, им будет очень интересно выслушать вашу сравнительную характеристику Варварской России и Просвещенной Европы.
    7. i.xxx-1971
     i.xxx-1971 5十一月2013 15:57
     0
     Село у нас огромное - четыре вытрезвителя.
  5. kenig1
   kenig1 24十月2013 08:13
   +13
   Меня обзывать не надо, я только живу и работаю здесь.

   Рапира на половину педерастами не бывают.
  6. Worga14
   Worga14 24十月2013 08:41
   +7
   Не советский народ начал кровавую бойню! Не руководители СССР разрабатывали методологии устранения "Рассовой единицы"!
   Но мой советский русский народ заплатил огромную цену за сегодняшнее благополучие всех людей живущих на Евразийском материке, оплатил кровью право на жизнь всех "НЕ АРИЙЦЕВ" (в нацистском смысле).
   Конечно проще попытаться забыть и жить дальше, если ты человек без совести и без памяти, без чести, без ответственности за будущее своих детей.

   Вечная память моим прадедам, подавленным гусеницами немецких танков в августе 1942 г. Я помню! Мои дети будут помнить! Пока я буду жить я буду нести память о великой войне.

   И книгу эту должен прочесть каждый человек, для того чтобы не повторить ошибок уже однажды совершенных.

   А Вам Рапира стоит посетить музеи Бухенвальда и Освенцима. После чего хотябы раз в жизни представить труп и помножить свои впечатление на число погибших советских людей.
  7. revnagan
   revnagan 24十月2013 12:44
   +12
   Цитата: Рапира
   но в карательных акциях против диверсий в тылу, виноваты партизаны. Они как настоящие трусы, пустят поезд под откос и скрываются в лесах. Всю тежесть их преступлений несли гражданские, т.е. мирные жители, не причастные к диверсии. Таперь это называется - терроризм.

   Согласно международных конвенций Россия,как не полностью оккупированная держава, имела полное право на ведение партизанской войны.Это раз.
   Диверсионные дествия так и ведутся- удар малыми силами в уязвимое место и мгновенный отход-это азбука.Партизаны-это по сути диверсионные подразделения КА. Это два.
   Система заложников,при которой уничтожалось мирное население,применяемая немецкими фашистами-уже военное преступление.Это три.
   Терроризм-это когда вооружённые НЕЗАКОННЫЕ формирования уничтожают МИРНЫХ граждан.Партизаны же действовали в абсолютно правовом поле и немецких женщин и детей не уничтожали.Это четыре.
   А ты ganдон.Навсегда.Это пять.
   1. 剑杆
    剑杆 24十月2013 14:42
    -19
    Вы абсолютно идеологизированно подходите к патизанскому движению и не имеете реального представления о том, что происходило на самом деле. Очевидцы говорили, что уже к началу 42г., переодетые диверсанты из НКВД проводили акции устрашения с целью загнать население в леса. Хотя бы к примеру приказ Сталина, создать 200 км. выжженную зону на ближних подступах к Москве. Потом это с успехом повесили на немцев. З. Ксмодемянская тому пример, местные жители поймали пожигателей и сдали их немцам. Тоже можно отнести и к растреляным полякам, хотя в России поляк - это не до человек и они этого заслужили.
    Я всегда говорил, что любая война - это массовые преступления. У США напрмер, на совести ок. 5 млн. вьетнамцев + индейцев + иракцев + афганцев, у англичан - миллионы индусов и др. народностей по всему свету, у французов - миллионы вьетнамцев + алжирцев и др. афраканцев, у немцев - миллионый грех в Россие, у русских - миллион афганцев и миллионы собственного народа и далее по списку.
    1. Pilat2009
     Pilat2009 24十月2013 18:51
     +6
     Цитата: Рапира
     у русских - миллион афганцев

     Ой да ладно врать то.там массово никого не гнобили,орандж не распыляли.
     может кто и попал случайно под раздачу но никак не миллион.Иначе Гаагский трибунал давно бы возбудился от геноцида
    2. sarmat-4791
     sarmat-4791 24十月2013 23:33
     +6
     рапире - ты не туда в гости зашел
    3. carbofo
     carbofo 25十月2013 13:33
     +6
     Цитата: Рапира
     剑杆

     Товарищи он душевнобольной, вызовите санитаров.
    4. uyrii67
     uyrii67 27十月2013 08:53
     +4
     Сейчас много появилось "очевидцев" , а свидетельства из этой книги вы называете фантазией хотя там есть фамилии и имена. Один из "недочеловеков" Рокоссовский. вам очень хочется стать белыми и пушистыми но мешают газвагены, крематории, циклон-б,цыгане,евреи,и прочее "подвиги".
    5. Vladimir73
     Vladimir73 6十一月2013 19:48
     +1
     Зачем идеологизированно подходить! В 42г. сами немцы активно пропагандировали данный вымысел, т.к. поведение оккупантов само заставляло более активное население начинать борьбу. Это факт! Не путайте пожалуйста фразу "...земля должна гореть под ногами захватчиков..." и выжженные зоны (их оставляли нацистские войска при отступлении по приказу Гитлера).
     А по поводу войны - согласен! Те кто её провоцирует и развязывает - военные преступники. Это горе, слезы, боль мирного населения которое просто работает и страдает в первую очередь при начале боевых действий.
  8. Pilat2009
   Pilat2009 24十月2013 16:54
   +6
   Цитата: Рапира
   Таперь это называется - терроризм.

   Родной,терроризм это война с гражданским населением-если ссышь сражаться.Большинство партизан сражались с оккупантами.А что они должны были смотреть как у них имущество конфискуют?Некоторая часть убивала предателей.Быстро тебе там мозги промыли
   Цитата: Рапира
   Всю тежесть их преступлений несли гражданские, т.е. мирные жители, не причастные к диверсии

   Те не в силах справится с партизанами немцы расстреливали мирное население.И вы считаете это гуд?А концлагеря тоже как то связаны с партизанами?
  9. ew
   ew 25十月2013 09:19
   +4
   Цитата: Рапира

   Меня обзывать не надо, я только живу и работаю здесь.

   за деньги госдепа против вас и вашей страны
  10. carbofo
   carbofo 25十月2013 13:56
   +3
   Цитата: Рапира
   Я ещё в 60ых годах понял, какой преступной страной был СССР

   Ха , этому эээ... да и х с ним, в общем если в 60-х у него начал проявлятся маразм, ему сейчас страшно подумать сколько лет !.
  11. katafraktariev
   katafraktariev 26十月2013 12:29
   +2
   я не знаю где ты живешь и работаешь,живи хоть в Занзибаре в 60 годах прошлого века никакого Сталина уже не было зато маразм у тебя уже был. И еще мой милый германофил засуньте свой флаг в ...
  12. katafraktariev
   katafraktariev 26十月2013 19:32
   +2
   садисты твои соотечественники
  13. 丁卡普沃
   丁卡普沃 28十月2013 15:48
   +3
   ехал бы ты отсюда жить и работать куда подальше..
   1. carbofo
    carbofo 31十月2013 11:12
    +1
    Quote:DimkaPVO
    ехал бы ты отсюда жить и работать куда подальше..

    Зачем, пусть там сидит , первый в лучах радиации от ядерного взрыва погибнет ,если повезет.
    Или кто думает что наши ядерные боеголовки не будут утюжить систему ПРО, и страны на которых она располагается !
  14. 克拉维
   克拉维 29十月2013 12:41
   +1
   Меня обзывать не надо, я только живу и работаю здесь.

   - Выгнать бы тебя отсюда, гадёныша!
  15. Bezarius
   Bezarius 30十月2013 11:10
   +1
   Ну давайте, просветите нас, невежественных дикарей, о великий и просвещенный.
  16. i.xxx-1971
   i.xxx-1971 5十一月2013 15:55
   0
   А тебя никто не обзывает
 45. Misantrop
  Misantrop 23十月2013 22:11
  +14
  Цитата: Рапира
  У меня есть возможность изучать историю 2 МВ с обоих сторон, слышал расказы участников войны и тех кто находился под оккупацией.
  А как насчет того, когда немецкие солдаты в Ялте открыли огонь из автоматов по 4-5 летним детям только потому, что санки, на которых они скатились с горки (отняв у детей) перевернулись? Среди этих детей и моя мать была, до сих помнит, как над головой пули свистели...
  Это - конечно, очень демократично, зачем немецким солдатам плохие санки подсунули, явно - партизаны...
  1. 评论已删除。
   1. sarmat-4791
    sarmat-4791 24十月2013 23:44
    +9
    Объясняю для тех, кто купил билеты на бронепоезд! Здесь обсуждается статья про книгу А.Дюкова "За что сражались советские люди". При чем здесь Землячка? При чем здесь Актюбинские лагеря? При чем здесь французы и янкесы во Вьетнаме и т.д. Что за привычка валить все в кучу, чтобы до истины не добраться? Или считаете, что дети в книге ЛГУТ?
   2. carbofo
    carbofo 25十月2013 14:02
    +5
    Мы знаем только то, что у тебя нет того, что люди называют мозгом.
    这是一个事实。
    Цитата: Рапира
    которые отржали ещё реальные преступления немцев на оккупированных териториях! Сейчас история ляпают с больным воображением!

    Что может быть реальнее детских трупов с пулевыми ранениями, их голоса никто не может оспорить.
   3. 评论已删除。
 46. 帕维尔
  帕维尔 23十月2013 22:23
  +14
  Рапира - два балла тебе

  террорист - выступающее против законной власти экстремистскими методами
  партизан - человек борющийся с оккупантами всеми доступными средствами

  всякое на войне было :
  1. моего отца и дядю немец спас от полицейского когда тот их хотел расстрелять
  2. другой соседку за курицу пристрелил
  3. деда жены в первые дни войны угнали в рабство в Германию и жизнь там скотская была

  а про то, что там наши войска натворили, так не мы к ним первые пришли !!!
  1. 剑杆
   剑杆 24十月2013 15:03
   -14
   Вы знаете, здесь много таких которых "угнали на рабский труд" и остались - это и русские, и украинцы и др., но которые знали, что такое совдепия и скрывались в лесах, в погребах и др. лишь бы их не выдали сов. коммендатуре. Через несколько недель они уже были свободными людьми.
   Они расказывал, что жили в бараках, отдельно военнопленные, отдельно гражданские. Все они работали и получали зарплату, имели соц. страховку, из зарплаты оплачивали харч и др. И что интересно, отправляли посылки на Украину например. Я не говорю, что это был рай, нет это было тяжёлое время, но это далеко не так было как некоторые фонтазёры описывают в своём словоблудии!
   1. MVS
    MVS 24十月2013 15:06
    +6
    Цитата: Рапира
    Вы знаете, здесь много таких которых "угнали на рабский труд" и остались - это и русские, и украинцы и др., но которые знали, что такое совдепия и скрывались в лесах, в погребах и др. лишь бы их не выдали сов. коммендатуре. Через несколько недель они уже были свободными людьми.
    Они расказывал, что жили в бараках, отдельно военнопленные, отдельно гражданские. Все они работали и получали зарплату, имели соц. страховку, из зарплаты оплачивали харч и др. И что интересно, отправляли посылки на Украину например. Я не говорю, что это был рай, нет это было тяжёлое время, но это далеко не так было как некоторые фонтазёры описывают в своём словоблудии!

    工作室的证据!
   2. revnagan
    revnagan 24十月2013 15:19
    +5
    Цитата: Рапира
    Я не говорю, что это был рай, нет это было тяжёлое время, но это далеко не так было как некоторые фонтазёры описывают в своём словоблудии!

    ФОнтазёр-это ты.Ибо такого фОнтана словоблудия давно не встречал.У меня покойная бабушка была на работах в Германии.Кому я должен верить тебе, идеализурующему нацизм,или ей?Эх,ты, власовец недобитый...
    1. katafraktariev
     katafraktariev 25十月2013 22:15
     +1
     кастрировать таких надо чтоб не размножались
   3. carbofo
    carbofo 24十月2013 22:01
    +6
    Цитата: Рапира
    Я не говорю, что это был рай, нет это было тяжёлое время, но это далеко не так было как некоторые фонтазёры описывают в своём словоблудии!

    Было по разному, но соотношение потерь гражданского населения, дает нам полные основания требовать ответа по счетам.
    Кажется удивительным что население Германии не было вырезано под корень, милосердие это наша сила и проклятие одновременно, мы не убийцы и никогда ими не были , что отличает нас от европейцев в корне.
    При этом мы как никто готовы к убийству любого кто придет к нам с мечом, поэтому ешь свой флаг и запивай пивом, тебе ничего не угрожает.
   4. carbofo
    carbofo 25十月2013 01:03
    +1
    Цитата: Рапира
    Вы знаете, здесь много таких которых "угнали на рабский труд" и остались - это и русские, и украинцы и др., но которые знали, что такое совдепия и скрывались в лесах, в погребах и др. лишь бы их не выдали сов. коммендатуре. Через несколько недель они уже были свободными людьми.

    Читай. неуч.
    http://www.rusproject.org/pages/history/history_10/za_chto_srazhalis_sovetskie_l
    udi_dukov.pdf
    1. carbofo
     carbofo 25十月2013 02:05
     +4
     他们把妈妈推进车里坐下来。
     ...Через много лет я узнала, что маме выкололи глаза и вырвали волосы,
     отрезали грудь. На маленькую Галю, которая спряталась под елкой, напустили
     овчарок. Те принесли ее по кусочку. Мама еще была живая, мама все понимала...
     На ее глазах...»
     Валя Змитрович, 11 лет

     Мы искали, наших стариков не было. Видели, как
     села в лодку семья— муж, жена и двое детей, когда лодку перевернули, взрослые
     сразу пошли ко дну, а дети все всплывали. Фашисты, смеясь, били их веслами.
     Они ударят в одном месте, те всплывают в другом, догоняют и снова бьют. А они
     не тонули, как мячики».
     Valya Yurkevich,7年
     1. katafraktariev
      katafraktariev 25十月2013 22:16
      +2
      сколько увидишь столько убей -И.эренбург .Готов подписаться
   5. katafraktariev
    katafraktariev 25十月2013 22:13
    +2
    чтоб ты так жил...
   6. 同样的lech
    同样的lech 28十月2013 04:31
    +1
    Я не говорю, что это был рай, нет это было тяжёлое время, но это далеко не так было как некоторые фонтазёры описывают в своём словоблудии!

    СЛОВА пособника нацизма.
   7. Bezarius
    Bezarius 30十月2013 11:26
    +2
    Фантазеры? К вашему сожалению еще живы те кто видел своими глазами зверства, которые вы творили во время войны. Те кто потом поднимал из руин нашу родину и те кто жил при СССР.
 47. Misantrop
  Misantrop 23十月2013 22:35
  +6
  Кстати, оккупационная немецкая власть власть в Симферополе восстановила трамвайное движение. Вот только вместо электромотора вагоны трамваев таскали ... военнопленные. Исторический факт, однако
  1. carbofo
   carbofo 25十月2013 02:13
   +4
   Даже не знаю , радоваться или как ?
   Прибалт принес в детский сад пулемет и рассказывал как он в фашисткой форме расстреливал Иванов. Факт.
   Празднования в честь дивизии СС . факт.
   Около16 школьниц погибло в огне горящей школы, потому что не надели подобающие по шариату платки, и их не выпустили из школы.Факт.
   У матери отбирают грудного ребенка и 2-х дочек постарше, на основании заботы о детях мол по попе шлепать незя.Факт.
   Я могу приводить примеры бесконечно и бесконечно , но блин фашисты няшки , трамвай пустили ! эка факт.
   Уж прости не удержался.
  2. katafraktariev
   katafraktariev 25十月2013 22:17
   0
   да даже фото есть
 48. 评论已删除。
 49. 伟
  24十月2013 03:07
  +2
  эту читал

  真的很喜欢
  вот кто мне объяснит почему не она министр иностранных дел
  ссыль http://www.rulit.net/author/narochnickaya-nataliya
  1. ANIP
   ANIP 24十月2013 05:12
   +1
   Quote:魏
   вот кто мне объяснит почему не она министр иностранных дел

   Вот потому и не министр иностранных дел.
 50. ANIP
  ANIP 24十月2013 05:10
  +5
  А интересно, какие две п.а.д.л.ы заминусовали статью? В чём их несогласие?