军事评论

战术水箱

52
RќR°F “SЋR±RѕR№RІRѕR№RЅRμPIRoSЃR‡C” 的PSSЃR°RјS的<C ...用C ...RЅRμRѕR±RѕRґRoRјS<C ... P “SЋR±RѕRјSѓSЃRѕR” RґR°S,SѓRІRμS‰RμR№,RєSЂRѕRјRμRїR S,SЂRѕRЅRѕRІ°,RіSЂR°RЅR°C,RїR°R№RєR°,RІSRѕRґRoS... ,,‡RєRѕRЅRμSRЅRѕ,RІRѕRґR°。 RS,Rѕ亮RЅRμSѓRґRoRІRoS,RμR “SЊRЅRѕ,RїRѕSЃRєRѕR” SЊRєSѓRІR·SЂRѕSЃR “C‡RѕRјSѓRμR” RѕRІRμRєSѓRЅSѓR¶RЅRѕPISЃSѓS,RєRoS,RѕR “SЊRєRѕRґR” SЏRїRoS,SЊSЏRјRoRЅRoRјR°F “SЊRЅRѕRѕRєRѕR” 的PS 2的R “装置RoS,SЂRѕRІRІRѕRґS<P°RІRјRμSЃS,RμSЃRїSЂRoRіRѕS,RѕRІR” RμRЅRoRμRјRїRoS‰‡的Pd的PdRіRoRіRoRμRЅRoSRμSЃRєRoRјRoRЅSѓR¶RґR°RјRoRІS<C ...RѕRґRoS,RѕRєRѕR装置RoS,SЂRѕRІ “的PS 4-5 P的”。 R'RμRRІRѕRґS·<C‡RμR “RѕRІRμRєRјRѕR¶RμS,RїSЂRѕR¶RoS,SЊRЅRμ˚F±RѕR” RμRμ10RґRЅRμR№,P°F±±RѕRμSЃRїRѕSЃRѕRRЅRѕSЃS,SЊRѕS,RѕR±RμR·RІRѕR¶RoRІR°RЅRoSЏ С,РμСЂСЏРμС,РіРґРμ-С,оавС,РѕСЂС<РμСЃСѓС,РєРё。


ROSE SURVEYA SURVEYA S TORPOLIQUE。 RІRѕRґS<P·PRЅRμRμSЂR°F°C°·RІRѕSЂRRoRІR°渗透‡ “RoSЃSЊRґSЂR°RјR°S,装置RoS‡RμSЃRєRoRμ亮RєSЂRѕRІRѕRїSЂRѕR” 装置RoS,RЅS<RμSЃSЂR°R¶RμRЅRoSЏ,RєRѕRіRґR°F·°F RІRμRґSЂRѕRІRѕRґS<RїR “P°S,回报率” 亮RІRμRґSЂRѕRјRєSЂRѕRІRo。 RќR°±ROHRRѕR “RμRμSЏSЂRєRѕ亮RїRѕRєR°·R·,R°S,RμR” SЊRЅRѕSЌS,RѕRїSЂRѕSЏRІRoR “RѕSЃSЊ,RєRїSЂRoRјRμSЂSѓ,RІRѕRІSЂRμRјSЏRѕSЃR°RґS<RђRґR¶RoRјSѓS€RєRR№SЃRєRoS°...°RєRRјRμRЅRѕR” РѕРјРμРЅР»РμС,РѕРј1942РіРѕРґР°。 P•RґRoRЅSЃS,RІRμRЅRЅS<R№RєRѕR “†RѕRґRμSRѕRєR°F°F·P” P°SЃSЊSЃRЅR°SЂSѓR¶Ro,RїRѕRґRєRѕRЅS,SЂRѕR“RμRјRЅRμRјSRμRІ†,‡S,RѕR亮C±ç<RЅR° SЂR°F±S,SЊRІRѕRґS<S,SЂRμRRѕRІR°±P “RѕSЃSЊRІSЃSЏRєRoR№SЂR°F·°F±SЂRS,SЊRєRѕR” RѕRґRμS†€S,SѓSЂRјRѕRјC. R'RЅSѓS,SЂRoRєR°RјRμRЅRѕR “RѕRјRμRЅRїSЂRμRґRїSЂRoRЅRoRјR°F” RoSЃSЊSЃR°RјS<RμRѕS,S°SЏRЅRЅS‡P <RμSѓSЃRoR“RoSЏRєSЃR±RѕSЂSѓRІRѕRґS<。 RҐRѕS,SЏRєR°RјRμRЅRѕR “RѕRјRЅRo±F c的<F” 良SЃSѓS...RoRμ,ROHRRІRμSЃS,RЅSЏRєP·C±<P “RІR” P°R¶RЅS<Rј。 СорарарСССЂР° ·货币°F “良良RІRѕRґSѓSЃRїR” RμRІS<RІR°F “亮RμRμPIRєSЂSѓR¶RєSѓROHR” 亮RєRѕS,RμR“RѕRє。

战术水箱

АджимушкайскиРμкамРμноломни。 Р'одокап。

R'S RR“ €S,S <RєR°RјRoPISЃRїR “RѕS€RЅRѕRјROHR·RІRμSЃS,RЅSЏRєRμRІRЅSѓS,SЂRoRєR°RјRμRЅRѕR” RѕRјRμRЅ(RЅR°C“RѕS,RѕRЅRoR¶Rμ)。
RћRїS<CRІRѕR№RЅS<RїRѕRєR°F·C <RІR°RμS,C‡±装置RoS,RІSS,RѕP <P·°FRІRѕRґSѓ,RμSЃR “亮RѕRЅRoRЅR℃下‡RoRЅR°F” RoSЃSЊ, RІSЃRμRіRґR°RїSЂRoRѕRSЂRμS,R°F±“‡亮RѕR¶RμSЃS,RѕSRμRЅRЅS<R№亮SѓRїRѕSЂRЅS<R№℃下。。。PSЂR°RєS,RμSЂ。 的PSSЃS,RѕR “SЊSЌRєSЃS,SЂRμRјR°F” SЊRЅS的RќRѕRґR°R¶RμRμSЃR “PD钯RЅRμ±F c的<F”<C ...SЃR“SѓS‡°FRμRІ,RІSЃRμSЂR°RІRЅRѕRїRѕSRѕRґ... P· RІRѕRґRѕR№°F±RЅRμSЂRμRґRєRѕRѕRSЂR°C°F‰P“P±PISЃSЏRѕRμRІSѓSЋRѕRїRμSЂR°C†RoSЋ。 R'RѕRІSЂRμRјSЏR§RμS‡RμRЅSЃRєRѕR№RІRѕR№RЅS<P±RѕRμRІRoRєRoSѓSЃS,SЂR°RoRІR°F“亮P·°FSЃR°RґS<SѓSЂRμRєRoDZ‡S,RѕRç<RѕR±SЃS,SЂRμR “SЏS,SЊSЃRѕR” RґR℃,°FRїSЂRoRμS...RІS€鱼卵。P·P°RІRѕRґRѕR№。 P“SЃSЂRR¶RμRЅRoRo°·R·,R°R “SЂRѕR·RЅS<R№RґR°R¶RμRІRѕRґR°ROHR·RЎSѓRЅR¶RoRґR” SЏRЅRμRєRѕS,RѕSЂS<C ...RїRѕRґSЂR°F·RґRμR“RμRЅRoR№SЃS, RЅRѕRІRoRP° “P°SЃSЊSЂRѕSЃRєRѕS€SЊSЋ,亮SЃRѕR” RґR°S,S <RїRoR“亮RІRѕRґSѓROHR·SЏRјRѕRє亮RІRѕSЂRѕRЅRѕRє。

R'RѕRѕRDZ‰Rμ,RїSЂR°RєS,装置RoSRμSЃRєRo‡P “PRѕR№SЋR±±RѕR№PISѓSЃR” RѕRІRoSЏS...RіRѕSЂRѕRґR°RoRґRμS,RїSЂRoRЅRμS...RІR°S,RєRμRІRѕRґS<。 ‡PSЃS,RѕSRЅRoRєRѕRІRІRѕRґRѕSЃRЅR°F±R¶RμRЅRoSЏRјR°F“的PS,RІRѕRґRѕRїSЂRѕRІRѕRґRѕR±的C <‡RЅRѕRІS<C ...RѕRґRoS,罗尔·PISЃS,SЂRѕSЏRїRμSЂRІS<RμRґRЅRoRѕRμRІP±P°RѕSЃS P°RІS€RoRμSЃSЏPIRІRѕRґRѕRїSЂRѕRІRѕRґR°C ...亮RμRјRєRѕSЃS,SЏS。P·P°°RїRSЃS<RІRѕRґS<P±ç<SЃS,SЂRѕSЂR°SЃS...RѕRґSѓSЋS,SЃSЏSЃRѕR“RґRS,R°°RјRoRѕR ±RѕRoS...RІRѕSЋSЋS‰鱼卵...SЃS,RѕSЂRѕRЅ亮RјRμSЃS,RЅS<RјRoR¶RoS,RμR“SЏRјRo。 RЈRμRμSСR.SM.COM.COM PPRїSЂRμRґRμR° “P°RјRoRіRѕSЂRѕRґRѕRІRІRѕR·RјRѕR¶RЅRѕSЃS,RμR№RїRѕRїRѕR” RЅRoS,SЊP·P°°RїRSЃS<RІRѕRґS<P±RѕR “SЊS€Rμ:RμSЃS,SЊRјRμR” RєRoRμSЂRμRєRo,SЂRѕRґRЅRoRєRo ,RѕR·RμSЂR°ROHR»P±钯RѕR “RѕS,R°,RoRЅRѕRіRґR°RјRѕR¶RЅRѕRІS<RєRѕRїR°S,SЊRoRїSЂRѕRІRoR·RoSЂRѕRІR°RЅRЅS<R№RєRѕR” RѕRґRμS†,P·RoRјRѕR№RјRѕR¶RЅRѕRЅR °Р±СЂР°С,СЊСЃРЅРμРіР°。 RќRASSSSECURITY,REFERENCE °SЃRѕS,RЅRoRјRμS,SЂRѕRІ亮RґRR¶Rμ°·R·,R°RєRoR“RѕRјRμS,SЂS<RѕS,RїRѕR·鱼卵†RoR№。

RљRѕRЅRμS‡RЅRѕ,SЃSЂRμRґRo°FSЂRјRμR№SЃRєRѕRіRѕRoRјSѓS‰RμSЃS,RІR°RμSЃS,SЊRґRѕRІRѕR “SЊRЅRѕRјRЅRѕRіRѕSЂR°F±SЂRRЅRѕRѕR·°F·RЅS<C ...RμRјRєRѕSЃS,RμR№RґR” SЏ<RІRѕRґS,RμSЃS,SЊ °F†RІS,RѕSRoSЃS,RμSЂRЅS<RїRѕR “RμRІS<RμRєSѓS...RЅRo,SЃR°RјS<RμSЂR°F·P” ‡鱼卵RЅS<RμRїSЂRoSЃRїRѕSЃRѕR±P “RμRЅRoSЏRґR” SЏC “ROHR” SЊS, SЂRѕRІR°RЅRoSЏ亮RѕR±RμR·P·PSЂR°°°R¶RoRІRRЅRoSЏRІRѕRґS<RІRїR “RѕS,SЊRґRѕRІRѕR№SЃRєRѕRІS<C ... C” ROHR “SЊS,SЂRѕRІR°F” SЊRЅS<C ...SЃS, P°RЅS†RoR№R'R¤RЎ-10,SЂR°·R·R “鱼卵‡RЅS<RμSЂRμR·RμSЂRІSѓR°SЂS<RґR” SЏ РІРѕРґС<。 RІSЂRѕRґRμR R 'P'-40,P P'P “-1500 ROHR” 亮R R' P'-5000(RoRЅRґRμRєSЃSѓRєR°F·C <RІR°RμS,RІRјRμSЃS,RoRјRѕSЃS,SЊPI P“装置RoS,SЂR°从...)。 RћRґRЅR°RєRѕ,RјRѕS,RѕSЃS,SЂRμR “RєRѕRІS<RμRїRѕRґSЂR°F·RґRμR” RμRЅRoSЏ,RєR°RєRїRѕRєR°F·P°R “RѕRїS<CRІRѕR№RЅ,RѕR±ç<‡RЅRѕRїRѕR” SЊR ·SѓSЋS,SЃSЏRґSЂSѓRіRoRјRoRμRјRєRѕSЃS,SЏRјRoRґR“SЏRІRѕRґS<。 RџRѕRјRoRјRѕSЃS,R°RЅRґRSЂS,RЅRѕR№°C “P” SЏR¶RєRoRІRјRμSЃS,RoRјRѕSЃS,SЊSЋ900RіSЂR°RјRј,RєRѕS,RμR “RєR°RІRјRμSЃS,RoRјRѕSЃS,SЊSЋ1500RіSЂR°RјRј<RІRѕRґS,RoSЃRїRѕR” ·SЊR SѓSЋS,SЃSЏ10-P “装置RoS,SЂRѕRІS<RμRІRμRґSЂR°,20-P” 装置RoS,SЂRѕRІS<RμRєR°RЅRoSЃS,SЂS<ROHR “亮38-P” 装置RoS,SЂRѕRІS<RμP°R“SЋRјRoRЅRoRμRІS<Rμç “Р”СЏРіРё。 RS,滚装SЂR°F·RЅRѕRІRoRґRЅRѕSЃS,滚装RμRјRєRѕSЃS,RμR№RІRμSЃSЊRјR°C ...RѕSЂRѕS€良良RoSЃRїS<S,R°RЅS<PIRґRμR“Rμ。 RЎRєR°R¶RμRј,SЃRѕRІRμS,SЃRєR°SЏ38-P “装置RoS,SЂRѕRІRSЏ°F°F” SЋRјRoRЅRoRμRІRSЏ℃的 “P” SЏRіR°,SЃS,SЏRЅSѓS,R°SЏSЃS,R°F“SЊRЅS<RјRo РсбраинРСРРРРРѓРРРРРРРРР<Р<Р<Р<Р<R <RRRR “SЏRμS,SЃRѕR±RѕR№ç...€RѕSЂRѕSRoR№RѕR±SЂR℃下·R‡RoRєRЅRRґRμR¶RЅRѕR№°,±S,SЂSѓRґRѕSѓRRoRІR°RμRјRѕR№RμRјRєRѕSЃS,滚装。P“RђS “RіR°RЅSЃRєRѕR№RІRѕR№RЅRμRѕRЅR℃的±P <P” P°RЅR°±ROHRRѕR “RμRμSЂR°SЃRїSЂRѕSЃS,SЂR°RЅRμRЅRЅS<RјRІRoRґRѕRјRμRјRєRѕSЃS,滚装RїRѕRґRІRѕRґSѓ,RoSЃRїRѕR” SЊR·SѓRμRјRѕR№ РјРѕС,РѕСЃС,СЂРμлковС<миподраздРμР»РμРЅРёСЏРјРё。 RЅRѕRіRґR°FRјRѕR¶RЅRѕRІRoRґRμS,SЊRЅR°C “RѕS,RѕRіSЂR°C” ...RoSЏSS,RRєSѓSЋ℃的 “P” SЏRіSѓ,RїSЂRoRєSЂSѓS‡RμRЅRЅSѓSЋRїSЂRѕRІRѕR “RѕRєRѕR№RЅR°F±SЂRѕRЅSЋR'RўRROHR” 亮R'RњRџ。 P•SЃR “亮RμRμRїSЂRѕRґS<SЂSЏRІSЏS,PIRїRμSЂRμSЃS,SЂRμR” RєRμ - RЅRμRμRґR±P 0,PRѕS,RІRμSЂSЃS,RoRμRјRѕR¶RЅRѕ·°F S,RєRЅSѓS,SЊRґRμSЂRμRІSЏRЅRЅS<RјÇ‡RѕRїRoRєRѕRј。

RќRѕSѓSЌS,装置RoS ...RμRјRєRѕSЃS,RμR№RμSЃS,SЊRѕRґRoRЅ,RєSЂR°R№RЅRμSЃRμSЂSЊRμR·RЅS<R№RЅRμRґRѕSЃS,R°S,RѕRє:RѕRЅRoSЃRoR“SЊRЅRѕRЅRμSѓRґRѕR±RЅS<PIRїRμSЂRμRЅRѕSЃRєRμ。 RЎRєRR¶RμRј℃, “P” SЏRіSѓRґRѕR “R¶RЅS<RЅRμSЃS,滚装RґRІR℃下‡RμR” RѕRІRμRєR°,RІRSЏRІRμRμ·P·PRєRѕSЂRѕS,RєRoRμ°F±RѕRєRѕRІS<RμSЂSѓS‡RєRo。 ПолнннннРμРРРμСЂР° RІRμSЃRїSЂRoS...RѕRґRoS,SЃSЏRЅR°SЂSѓRєSѓ亮RЅR°SЃRІSЏR·RєRo。 F c的±˚FSѓRєRo<SЃS,SЂRѕSѓSЃS,R°SЋS,. RљSЂRѕRјRμS,RѕRіRѕ,RїSЂRoRїRμSЂRμRЅRѕSЃRєRμC “P” SЏRіR°C†RμRїR“SЏRμS,SЃSЏP·°FRЅRѕRіRo。 P'P·SЏS,SЊRμRμRЅR°RїR “‡的PS的RμS·RЅRμRїRѕRRІRѕR” SЏRμSP±RѕR“SЊS€RѕR№RІRμSЃ,RґRѕRІRѕR»P±SЊRЅRѕRѕR“SЊS€RѕR№RґRoR°RјRμS,SЂ(46,5 SЃRј),PD S,R°RєRѕR№RїSЂRoRμRјRґRѕSЃS,SѓRїRμRЅS,RѕR “SЊRєRѕRґR” SЏRѕS‡‡RμRЅSЊRєSЂRμRїRєRѕRіRѕçRμR“RѕRІRμRєR°。 23-P “装置RoS,SЂRѕRІR°SЏRєR°RЅRoSЃS,SЂR°±SѓRґRѕRRЅRμRμ,亮RЅRѕRїSЂRoRμRμRїRμSЂRμRЅRѕSЃRєRμRІRμSЃSЊRІRμSЃRїSЂRoS...RѕRґRoS,SЃSЏRЅR°SЂSѓRєSѓ亮RѕSRμRЅSЊRЅRμSЂR‡†RoRѕRЅR°C°F” SЊRЅRѕSЂR°SЃRїSЂRμRґRμR “SЏRμS,SЃSЏRЅR°RјS<C†€C C <RїSЂRμRґRїR” ‡RμSSЊSЏ,SЃRїRoRЅS<P±钯RμRґRμSЂ。 RџRμSЂRμRЅRѕSЃRєR℃, “P” SЏRіROHR “亮RєR°RЅRoSЃS,SЂRґR°R¶RμRЅRSЃRѕS,RЅSЋRјRμS,SЂRѕRІRїSЂRμRІSЂR°C°F°‰RμS,SЃSЏPI S,SЏR¶RμR” SѓSЋ,罗尔·°RјR S,S <RІR°SЋS‰SѓSЋSЂR°F±RѕS,Sѓ。

R'RѕRѕRDZ‰Rμ,RѕR±RѕR·SЂRμRІR°SЏSЂRјRμR№SЃRєRoRμ°F R R 'R' RЅRμR“SЊRSЏRЅRμ·P·PRјRμS,装置RoS,SЊ℃下‡S,Rѕ鱼卵...SЃRѕR ·红旗SЂRјRoSЋRμRјRєRѕSЃS,SЏRјRo,RєRѕS,RѕSЂS<RμS,SЂRμR±SѓRμS,SЃSЏRІRѕR装置RoS,SЊ·PRЅRμS,R°°°SЃRєRS,SЊ。 亮SЂRRSЂRіRѕRЅRѕRјRoRєR°C°F°RoRѕRЅR† “SЊRЅR°SЏRїRμSЂRμRЅRѕSЃRєR°S,SЏR¶RμSЃS,RμR№SЃRѕRІRμSЂS€RμRЅRЅRѕRЅRμSѓS‡装置RoS,S <RІR°F” P°SЃSЊ,亮RєRѕRЅSЃS,SЂSѓRєS,RѕSЂS<RЅRμ RґSѓRјR°F “亮,RєR鱼卵...RєRѕRІRѕ°F±SѓRґRμS,S,R°SЃRєRS,SЊ°,±RѕSЃRѕRRμRЅRЅRѕRЅR°F±RѕR” SЊS€RoRμSЂR°SЃSЃS,RѕSЏRЅRoSЏ。

R 15,RѕSЂRѕR№RЅRμRґRѕSЃS,R°S,RѕRєSЌS,装置RoS ...RμRјRєRѕSЃS,RμR№SЃRѕSЃS,RѕRoS,PI S,RѕRјÇ‡S,RѕS,SЂSѓRґRЅRѕRЅR°F±SЂR°S,SЊRІRѕRґS<ROHR RїSЂRoSЂRѕRґRЅS·<‡从...RoSЃS,RѕSRЅRoRєRѕRІ,RґR°R¶RμROHR·SЂRμRє。 R§S,RѕR±ç<RЅR°F“装置RoS,SЊRμRμ,...RїSЂRoSRѕRґRoS,SЃSЏRїRѕRіSЂSѓR¶R°S,SЊRμRјRєRѕSЃS,SЊRІRѕRґSѓPI。 P•SЃR “亮R¶RμRІRѕRґR°RЅR°F±RoSЂR°RμS,SЃSЏROHR·RјRμR” RєRѕRіRѕRoSЃS,RѕSRЅRoRєR°‡,‡RІSЂRѕRґRμSЂSѓSRμR№RєR°ROHR“亮RѕRRμSЂS†·°F,C红十字会的牧师? RџRѕRЅSЏS,RЅRѕC C‡‡S,RѕRμRјRґRѕR “SЊS€RμRґR” 装置RoS,SЃSЏSЃR°RјRїSЂRѕS†RμSЃSЃRЅR°F±RѕSЂR°RІRѕRґS<P±S,RμRјRѕR“SЊS€RμSѓRїSЂRѕS, RoRІRЅRoRєR°RІRѕRRјRѕR¶RЅRѕSЃS,RμR№·P·P°RјRμS,装置RoS,SЊRІRѕRґRѕRЅRѕSЃRѕRІ亮RѕR±SЃS,SЂRμR“SЏS,SЊ鱼卵.... RџSЂRoSЌS,RѕRјSЃR°RјRoRІRѕRґRѕRЅRѕSЃS<RїSЂRRєS,装置RoS°F±‡RμSЃRєRoRμR·P·P‰℃的装置RoS,RЅS<亮RoRјS,SЂRμR±SѓRμS,SЃSЏRѕS...SЂR°RЅRμRЅRoRμ。 RџRѕS,RѕRјSѓPI P±RѕRμRІS<C ...SѓSЃR “RѕRІRoSЏS...,C‡±S,RѕRç<RЅR°F±SЂR°S,SЊRЅRμSЃRєRѕR” SЊRєRѕC “P” SЏRіROHR“亮RєR°RЅRoSЃS,SЂRІRѕRґS< ,...RїSЂRoSRѕRґRoS,SЃSЏRѕS,SЂSЏR¶RS,SЊ°C†RμR “RѕRμRѕS,RґRμR” RμRЅRoRμP S,Rѕ°渗透±钯RѕR“RμRμ,RѕS,SЂS<RІR°SЏRμRіRѕRѕS,RІS< РїРѕР»РμРЅРёСЏРґСЂСѓРіРёС...задач。 Р'Р±РѕСЋР¶Рμ,РєРѕРіРґР°РєР°Р¶РґС ç‰°FRμS,SЃSЏPIRЅRμS,SЂRoRІRoR°F “SЊRЅSѓSЋRїSЂRѕR±P” RμRјSѓ。

RћR±RѕR·SЂRμRІR°SЏRІRμSЃSЊRЅR°F±RѕSЂ°FSЂRјRμR№SЃRєRoS...RμRјRєRѕSЃS,RμR№RґR “SЏRІRѕRґS<SЂRѕSЃR°F±RμS,SЃSЏPIRіR” P°·R·,R°RѕS,SЃSѓS,SЃS, RІRoRμSЃRїRμSROHR°†P “·ROHRRoSЂRѕRІR°RЅRЅRѕR№RєRѕR” P “RμRєS,RoRІRЅRѕR№RμRјRєRѕSЃS,RO,SЃRїRѕSЃRѕRRЅRѕR№RѕR±±‡RμSЃRїRμS装置RoS,SЊRІRѕRґRѕR№RЅR°SЃSѓS,RєRoRѕS,RґRμR” RμRЅRoRμ(RїRѕ RїRoS,SЊRμRІRѕR№RЅRѕSЂRјRμRЅR°RѕS,RґRμR “RμRЅRoRμROHR·8RμR燓±RѕRІRμRєRїRѕS,SЂRμRSѓRμS,SЃSЏ16 P” 装置RoS,SЂRѕRІRІRѕRґS<),钯RїSЂRoSЌS,RѕRјSѓRґRѕR±RЅRѕR№PIRЅR°F ±РѕСЂРμРІРѕРґС<РёР·Р SЂRoSЂRѕRґRЅS<C ...RoSЃS,RѕS‡RЅRoRєRѕRІ亮RїRμSЂRμRЅRѕSЃRєRμRμRμRЅR°F±RѕR“SЊS€RoRμSЂR°SЃSЃS,RѕSЏRЅRoSЏ。 P•RґRoRЅSЃS,RІRμRЅRЅRѕRμDZ‡P S,RѕRѕR “RμRμROHR” 良RјRμRЅRμRμRїRѕRґS...RѕRґRoS,RґR “SЏSЌS,RѕR№P·°FRґR℃下‡亮SЌS,Rѕ12-P” 鱼卵, SЂRѕRІS<R№P°SЂRјRμR№SЃRєRoR№S,RμSЂRјRѕSЃRў-12,SЃRїRѕR“RЅS<RјRІRμSЃRѕRј16,8RєRі。 P•SЃS,SЊS,RμSЂRјRѕSЃS<亮RїRѕR±RѕR “SЊS€Rμ,RЅRѕS,RѕR” SЊRєRѕSЌS,RѕS,S,RoRїSЃRЅR°F±R¶RμRЅP “SЏRјRєR°RјRoRґR” SЏP·P° RїR “RμS‡€RЅRѕRіRѕRЅRѕSRμRЅRoSЏ,RЅRROHR°±RѕR” RμRμSѓRґRѕR±RЅRѕRіRѕ亮SЂR°C°F†RoRѕRЅR“SЊRЅRѕRіRѕ(CRѕS,SЏ...,P·°FRјRμS,RoRј,SЃR°RјR°RєRѕRЅSЃS, SЂSѓRєSRoSЏ†P “SЏRјRѕRєRґR°F” RμRєR°RѕS,RoRґRμR°F“P°)。 RќRѕSѓS,RμSЂRјRѕSЃRѕRІRμSЃS,SЊSЃRІRѕSЏRІR°R¶RЅRSЏ°F·F°C°RґR‡P° - RїRμSЂRμRЅRѕSЃRєR°RіRѕSЂSЏSRμR№RїRoS‡的Pd‰。 RљSЂRѕRјRμS,RѕRіRѕ,S,RμSЂRјRѕSЃS<S,R°RєR¶RμRЅRμRјRѕRіSѓS,SЂRμS€装置RoS,SЊRїSЂRѕR±P“RμRјS<SѓRґRѕR±RЅRѕRіRѕ亮C±˚F<SЃS,SЂRѕRіRѕRЅR°F±RѕSЂR°RІRѕRґS<。


РўРμСЂРјРѕСЃРў-12

PёrРРРРРРЅ°єё RґrЏЏ<< раживанияШраспрРμРґРμР»РμРЅРЁСЏРІРѕРґС<。 RќRѕS,R°RєSѓSЋRμRјRєRѕSЃS,SЊRјRѕR¶RЅRѕRґRѕRІRѕR»P±SЊRЅRѕç<SЃS,SЂRѕSЃRѕR·RґR°S,SЊ亮RІRІRμSЃS,滚装PIRєRѕRјRїR “RμRєS,SЃRЅR°SЂSЏR¶RμRЅRoSЏ,RμSЃR” 亮RѕRїRoSЃR℃下,СЊРІС<РґРІРёРіР°РμРјС<РμРєРЅРμР№С,СЂРμбования。

R'Rѕ-RїRμSЂRІS<C ...RμRјRєRѕSЃS,SЊRѕRєRѕR装置RoS “的PS 20 P的”,SЂRѕRІÇRμRіRѕRґRѕSЃS,R‡‡°S,RѕSRЅRѕRґR “SЏRјRѕS,RѕSЃS,SЂRμR” RєRѕRІRѕRіRѕRѕS,RґRμR“RμRЅRoSЏ。 RџRѕR “RЅS<R№RІRμSЃRЅRμRґRѕR” R¶RμRЅRїSЂRμRІS<C€P°S,SЊ25-28RєRі。 R'Rѕ-RІS,RѕSЂS<C ...RμRјRєRѕSЃS,SЊRґRѕR “R¶RЅR°RoRјRμS,SЊRЅR°RїR” RμS‡RЅS<RμP “SЏRјRєRoRґR” SЏRЅRѕS€RμRЅRoSЏP·PSЃRїRoRЅRѕR№°,P° RЅR°F»‡RѕRіRoSRЅS<RμP”SЏRјRєRRј°F°RЅR°S,RѕRјRoSRμSЃRєRѕRіRѕSЂSЋRєR‡·°FRєR°,S,RRє℃,±‡S,RѕRç<RєRѕSЂRїSѓSЃRμRјRєRѕSЃS,滚装RЅRμRєR °F°SЃR“SЃSЏSЃRїRoRЅS<ROHR»P±钯RμRґRμSЂRІRѕRґRѕRЅRѕSЃR°。 RўRѕRіRґRRμRјRєRѕSЃS,SЊRјRѕR¶RЅRѕ°F±SЂR°S,SЊPIRґR “装置RoS,RμR” SЊRЅS<RμRїRμSRoRμRјR°€€SЂS亮RЅRμSЃS,滚装RμRμP“RμRіRєRѕ亮SѓRґRѕR±RЅRѕP±RμR· SЃRЅRoR¶RμRЅRoSЏ˚F±±RѕRμSЃRїRѕSЃRѕRRЅRѕSЃS,滚装SЃRѕR“RґR°S,R°,SѓRєRѕS,RѕSЂRѕRіRѕRѕSЃS,R°±SЋS,SЃSЏSЃRІRѕRRѕRґRЅS<RјRoSЂSѓRєRo。 P'-S,SЂRμS,SЊRoS...SЌS,RѕRґRѕR “R¶RЅR℃的±˚F<S,SЊRμRјRєRѕSЃS,SЊ-S,RμSЂRјRѕSЃ,SЃS,RμRїR” RѕRoRRѕR·“†SЏSRoRμR№。 RS,RѕS,SЂRμR±SѓRμS,SЃSЏRґR “SЏSЃRѕS...SЂR°RЅRμRЅRoSЏRѕS。P” P°R¶RґRμRЅRЅRѕR№RІRѕRґS<RїRѕSЃRєRѕR“SЊRєSѓRїSЂRoRμRμRЅR°RіSЂRμRІRμPIRІRѕRґRμSЂRμR·RєRѕSЃRЅRoR¶R°RμS, SЃSЏSЃRѕRґRμSЂR¶R°RЅRoRμRєRoSЃR“RѕSЂRѕRґR亮RѕRЅR°°°RЅRμRЅRRїRoS,S <RІR°RμS,亮RЅRμRѕSЃRІRμR¶R°RμS,. R'SЃSЏRєRoR№,RєS,RѕRїRoR “S,RμRїR” SѓSЋRІRѕRґSѓROHR·C “P” SЏR¶RμRєP·RЅR°RμS,,RєR°RєRѕR№SѓRЅRμRμRѕS,RІSЂR°S,装置RoS,RμR“SЊRЅS <Р№РІРєСѓСЃ。 RўRμRїR “RѕRoR·RѕR” SЏS†RoSЏRμRјRєRѕSЃS,罗SЃRѕS...SЂR°RЅRoS,RІRѕRґSѓRїSЂRѕS。P“P°RґRЅRѕR№。 R'R srrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr №SЃSЏRєSЂS<从€RєRѕR№,RЅRѕ亮RЅRoR¶RЅRoR№SЂR°F·°RґRS,RѕS‡RЅS<对PS的R№RєSЂR°,P·P°RєSЂS<S,S <R№RѕS,RєRoRґRЅRѕR№ç ‰РμРєРѕР№,С‡С,РѕР±С R»СЏР¶РєР°Рј。

RќR°RєRѕRЅRμS†,PI-RїSЏS,S <C ...SЃR°RјRѕRμRІR°R¶RЅRѕRμ,RμRјRєRѕSЃS,SЊRґRѕR“R¶RЅR℃的±˚F<S,SЊRѕSЃRЅR℃下‰‡RμRЅR°SЂSѓSRЅRѕR№RїRѕRјRїRѕR №亮RіRoR±RєRoRј,RіRѕS “SЂRoSЂRѕRІR°RЅRЅS<Rјç€P” P°RЅRіRѕRј,RЅRRїRѕRґRѕR℃,±RoRμ€P “P°RЅRіR°RѕS,RїSЂRѕS,RoRІRѕRіR°F·°F,RґR” RoRЅRѕR№RѕRєRѕR “在PS 1-1,5RјRμS,SЂR°的(S,RѕS‡RЅS<R№SЂR°F·RјRμSЂRјRѕR¶RЅRѕRїRѕRґRѕR°±SЂRS,SЊRoSЃRїS<S,R°RЅRoSЏRјRo)SѓRRoSЂR°±‰SЋSRμR№ SЃSЏPIRїRѕR“RѕSЃS,SЊRєRѕSЂRїSѓSЃR°RμRјRєRѕSЃS,滚装RїRѕRґRєSЂS<从€RєSѓ。 ‡PSѓSRЅR°SЏRїRѕRјRїRSЃRѕ℃下€P“P°RЅRіRѕRјRґR°RμS,RІRѕRґRѕRЅRѕSЃSѓSЂRμS€P‰°SЋSRμRμS,R°RєS,装置RoSRμSЃRєRѕRμRїSЂRμRoRјSѓS‡‰RμSЃS,RІRѕ。 RЏѓ°°°Ѓ RџSЂRoRЅR°F±RѕSЂRμRІRѕRґS<RѕRґRoRЅRєR°C°F‡RμS,RІRѕRґSѓ,RґSЂSѓRіRѕR№SЃ 武器 RЅR°ROHR·RіRѕS,RѕRІRєRμSЃR“RμRґRoSP·°F±RѕRSЃS,R°RЅRѕRІRєRѕR№。 R'RѕR№S†ç<RјRѕRіSѓS,RјRμRЅSЏS,SЊSЃSЏSЂRѕR“SЏRјRo。 RџRѕRјRїR°RґRѕR “R¶RЅR℃的±˚F<S,SЊS,R°RєRѕR№RєRѕRЅSЃS,SЂSѓRєS滚装†Ç‡±S,RѕRç<RїRѕR·RІRѕR” SЏS,SЊRєR℃下‡F°C SЊRІRѕRґSѓRѕRґRЅRѕR№SЂSѓRєRѕR№PIRїRѕR “RѕR¶RμRЅRoRoP” RμR¶R° - SЌS,RѕRїRѕR·RІRѕR“鱼卵,RЅR°F±RoSЂR°S,SЊRІRѕRґSѓSЃRєSЂS<S,RЅRѕ,ROHRSѓRєSЂS·<C, ШявблШзШШсС,очникаводС<。 ROHR “P°RЅRіS,R°RєR¶RμRґRѕR” R¶RμRЅRoRјRμS,SЊRїSЂRoRμRјRЅSѓSЋRЅR°SЃR°RґRєSѓ,RїRѕR·RІRѕR “‰SЏSЋSSѓSЋ°F±SЂRS,SЊRІRѕRґSѓROHR·RјRμR” RєRoSRoSЃS..., RѕS‡RЅRoRєRѕRІ,亮SЏRјRѕRєRІRѕSЂRѕRЅRѕRєSЃSЃR°RјRѕR№RїRѕRІRμSЂS...RЅRѕSЃS,滚装RІRѕRґS<SЃRЅR°F±±R¶RμRЅRЅSѓSЋRіSЂSѓRç<RјC “ROHR” SЊS,SЂRѕRјRґR“SЏRѕS‡RoSЃS,RєRoRѕS,罗尔»R°RyoRЂSЂSЏR·Ryo。 RџSЂRoRЅRμRѕRC±...RѕRґRoRјRѕSЃS,滚装RІRѕRґSѓRјRѕR¶RЅRѕRґRμRRoRЅS· “†鱼卵RoSЂRѕRІR°S,SЊP·PRєRoRЅSѓRІPIRμRјRєRѕSЃS,SЊ℃下‡·RμSЂRμRRіRѕSЂR” RѕRІRoRЅSѓRЅSѓR¶RЅRѕRμRєRѕR“‡鱼卵RμSЃS,RІRѕ СЃРїРμциальнС<С...С,аблРμС,РѕРє。

P“P±RѕRμRІS<C ...SѓSЃR “RѕRІRoSЏS... S,R°RєR°SЏRμRјRєRѕSЃS,SЊRїRѕR·RІRѕR” 鱼卵,RґRѕR±ç<RІR°S,SЊ亮RґRѕSЃS,R°RІR“SЏS,SЊRІRѕRґSѓSЃRјRoRЅRoRјR °F “SЊRЅS<RјRoP·°F S,SЂRS,R°°°RјRoS,SЂSѓRґRRІSЂRμRјRμRЅRo亮,SЃRјRoRЅRoRјR°F” SЊRЅS<RјRІS<RґRμR “RμRЅRoRμRјRѕR№S†P±RѕRІRґR” SЏSЌS ,RѕR№P·°FRґR℃下‡亮,°F°S,RRєR¶RμSЃRєSЂS<S,RЅRѕ,SЃRјRoRЅRoRјR°F“SЊRЅRѕRІRѕR·RјRѕR¶RЅS<RјSЂRoSЃRєRѕRј。 P“RѕSЃRѕR±RμRЅRЅRѕSЃS,滚装SЌS,RѕRІR°R¶RЅRѕ,RμSЃR “亮RјRѕS,RѕSЃS,SЂRμR” RєRѕRІRѕRμRѕS,RґRμR“RμRЅRoRμRґRμR№SЃS,RІSѓRμS,PIRѕS,SЂS<RІRμRѕS,SЃRІRѕRμR№˚F±SЂRѕRЅRμS ,...RμSRЅRoRєRo,RЅRRїSЂRoRјRμSЂ°F±PI PIRѕRμRіRѕSЂRѕRґRμ,RЅR°RјR°SЂS€Rμ,PISЂRμR№RґRμROHR“亮PI P P·°SЃR°RґRμ。 RЎRѕRSЂR°±PISЃRѕRІSЃRμSRѕS,RґRμR... “RμRЅRoR№S,R°RєRoRμRμRјRєRѕSЃS,滚装亮RїRμSЂRμRґR°鱼卵PI ...RІSЂRμRјRμRЅRЅRѕRјSѓRІS<RґRμR” RμRЅRЅRѕRјSѓRѕS,RґRμR “RμRЅRoSЋROHR” 亮SЃRІRѕRґRЅRѕR№RіSЂSѓRїRїRμ,RјRѕR¶RЅRѕP ·研发; C. РμРєР°。 欢迎个人电脑让您高枕无忧。
作者:
52 评论
信息
亲爱的读者,您必须对出版物发表评论 注册。

Ужезарегистрированы? 登录

 1. taskha
  taskha 3二月2018 07:22
  +10
  德米特里,你怎么想象使用这样的能力? 机动步枪排卸了,进入突袭,进入战斗,还是进行伏击,特殊的战斗机将20升水拉到他身上? 不,让它像往常一样 - 每次一滴一滴地放在烧瓶,瓶子和背包里。
  您提供的容量仅作为您提到的热水瓶的替代品 - 如果有这样的机会,2-3每天提供一次食物。 只需将一堆塑料瓶拖到你的背包里,你就可以扔掉......
  在一些国家的军队中,供水站立即装瓶净化饮用水......
  1. 同样的lech
   同样的lech 3二月2018 07:42
   +4
   不,让它像往常一样-逐滴滴入烧瓶,瓶子和饮用背包。


   茶壶更好...
   1. taskha
    taskha 3二月2018 07:52
    +2
    一个茶壶肯定更好......对于一个茶壶只是一个加号...和茶和食物..事情......我有一个茶炊 - 一个伟大的事情......比茶壶更陡峭 眨眼
    1. 君主制
     君主制 3二月2018 13:32
     +1
     Kamrad Taskha,俄国式茶炊肯定不错,但是在家里,但是在游行中.....我想象这张照片:在游行中,当一克等于公斤,而你有俄国式茶炊..不,我在锅里更好
  2. 3x3zsave
   3x3zsave 3二月2018 07:56
   +3
   射频武装部队也装备有这些站。 夏天,斯科莫罗霍夫(Skomorokhov)发表了一篇文章,描述了这种装置。
   1. taskha
    taskha 3二月2018 08:06
    +4
    是的,谢谢你提醒我。
    这是文章的链接,因为我们谈的是水
    https://topwar.ru/123382-stanciya-kompleksnoy-och
    istki-SKO-10 - 5 - gigiena-napoit - 波尔克-ZA-chas.html

    关于HE的文章数量不断增加。 也许管理员在发布新文章时应该改进关于类似主题的文章选择? 例如,Hashtags就在那里。 关键词...... 眨眼
    1. 3x3zsave
     3x3zsave 3二月2018 08:44
     +4
     我认为,最好的解决方案是创建一个具有交叉引用的文章归档:按作者,主题,章节等进行。 但这是一项时间和金钱的工作。
  3. Lopatov
   Lopatov 3二月2018 09:14
   +11
   Quote:塔莎
   德米特里,您如何想象使用这样的容器? 是否已拆卸机动步枪排,正在突袭,进入战斗或伏击,并且有一名特殊适应的士兵正在拖20升水?

   在苏联时期,人们认为不是20升而是12升更好。 RDV-12是唯一由一个人携带的设计

   没错,由于某种原因,这件事并不普遍。 看来他们在阿富汗战争期间用尽了一切,由于苏联解体的开始,库存没有得到补充。 我知道自己的存在后,在1999年我试图自己将它淘汰,但后方官员只耸了耸肩。 收到一个锥形的RDR-40,但设计为由两名士兵携带(两个回合)

   可以采用其较大的兄弟RDV-100,它具有相同的形状并带有四个携带环,但对于我们面临的任务而言并不是特别方便。
   =====================
   好吧,这个问题确实存在。
   事实是作者提到的烧瓶和热水瓶并非用于分配饮用水。 从字面上一般。
   在这样一个容器中的士兵马克杯是绝对的邪恶。 我有两个铝瓶,修理时将水龙头切入其中。 而且我一直担心在运输过程中它们会被卷到该死的祖母那里。

   瓶装水很棒。 具有持续的可用性。 从它下面的瓶子是绝对邪恶的。 它不能适当地消毒,几乎不可能控制这种容器的清洁度。 因此,瓶装水有潜在的危险。
   1. Maki Avellevich
    Maki Avellevich 3二月2018 10:01
    +7
    Quote:锹
    在苏联时期,人们认为不是20升而是12升更好。 RDV-12是唯一由一个人携带的设计


    我曾在非洲用软烧瓶试过。 东西很方便但是..
    走过夏天的塞内加尔,甚至步道不仅是沿河的方向(我马上要说,从河中喝水是不安全的)开始在后腰感到潮湿。
    然后我意识到,克服了金合欢灌木丛的障碍,我扔了背包和一个烧瓶,然后自己跳过灌木丛。 其中一根荆棘,它们来自非洲相思树,上帝禁止所有人,刺穿我的烧瓶。
    结果,我喝了一封没有倒出的东西,继续不加水地继续远足。 希望能及时找到解决办法。
    从那以后就没有软罐了! 疟疾之后你不能把我拖到非洲
    1. Lopatov
     Lopatov 3二月2018 10:29
     +7
     引用:Maki Avellievich
     刺穿我的烧瓶

     同意,这个问题很容易解决。 两到三层类似凯夫拉的东西和一层隔热层。 将软容器放入其中。
     1. Maki Avellevich
      Maki Avellevich 3二月2018 21:35
      +2
      Quote:锹
      引用:Maki Avellievich
      刺穿我的烧瓶
      同意,这个问题很容易解决。 两到三层类似凯夫拉的东西和一层隔热层。 将软容器放入其中。


      我同意,这个问题可以解决,但不能解决。
      1. Lopatov
       Lopatov 3二月2018 22:33
       +1
       钱。
       首先,这样的坦克会更昂贵。
       其次,它将更加耐用,即 一个新的将在以后购买
   2. AVT
    AVT 3二月2018 10:06
    0
    Quote:锹
    因此,瓶装水有潜在的危险。

    好
    Quote:SPLV
    当然,软容器更便宜

    更漂亮
    Quote:锹
    主要的问题是不能用沸腾的水将它们浸入水中8)))

    甚至更少...通用或其他功能。 有时不能煮稀饭,而且不能多次煮 欺负
    1. Lopatov
     Lopatov 3二月2018 10:58
     +4
     引用:avt
     甚至更少...通用或其他功能。 有时不能煮稀饭,而且不能多次煮

     在这里,一点也不。 饮用水箱只能是饮用水箱。 只。
     1. AVT
      AVT 3二月2018 11:56
      0
      Quote:锹
      饮用水箱只能是饮用水箱。 只。

      是 当然可以,还有从“ hydrashki”中提取医用酒精 欺负 ,但是在生活中,就像前面提到的那样,除了软容器之外,您还可以进行其他任何操作。 有时可能会在塑料瓶中煮沸,而不是过着好日子。
    2. 卡累利阿
     卡累利阿 3二月2018 19:22
     +1
     通常,液体是在塑料瓶中冲泡的。 只有懒散的臭味……当然,一次。
   3. Simargl
    Simargl 3二月2018 11:09
    +3
    Quote:锹
    因此,瓶装水有潜在危险
    也许,瓶装水不是潜在的危险,但是消毒不良的容器的再利用呢?
    1. Lopatov
     Lopatov 3二月2018 12:09
     +2
     Quote:Simargl
     也许,瓶装水不是潜在的危险,但是消毒不良的容器的再利用呢?

     这两个,另一个。
     当瓶装水以不超过0.5升或19升或更大的容量持续供应时,是完全安全的。 排除“团体使用”一名士兵-一瓶,一瓶,一汤匙,一杯子。 (顺便说一句,在苏联和后来的俄罗斯联邦武装部队中,杯子和勺子没有烙印,只有罐子,这是不正确的)。 好吧,从19升的“从喉咙流出”,您不会喝太多。
     同样,在定期交付时,空容器构成了危险,将来自外部水源的水倒入其中。
     1. Simargl
      Simargl 3二月2018 12:18
      0
      实际上,消毒并不难:您需要铯消毒器。
      顺便说一下,他们正在为此工作(我知道民用市场-有这样的计划)。
      1. Lopatov
       Lopatov 3二月2018 12:27
       +1
       Quote:Simargl
       实际上,消毒并不难:您需要铯消毒器。

       在消除重复使用的同时很难收集它们。
   4. Separ DNR
    Separ DNR 3二月2018 13:11
    +4
    唯一或多或少适合此任务的是12升军用热水瓶T-12,总重量为16,8千克。 还有更多的保温瓶,但是只有这种类型的保温瓶配备了肩带,最舒适,最合理(尽管要注意的是,肩带的设计本身并不理想)。 但是保温瓶有其自己的重要任务-携带热食。 另外,热水瓶也不能解决方便,快速设置水的问题。


    为什么在文章中将热水瓶称为“ T-12”,而将其全名称为“ TVN-12”?
    1. Lopatov
     Lopatov 3二月2018 14:52
     +3
     引用:Separ DNR
     为什么在文章中将热水瓶称为“ T-12”,而将其全名称为“ TVN-12”?

     它们之间没有太大区别。 TVN-12带,T-12不带。 部队中肯定有没有皮带的选择。
     1. Separ DNR
      Separ DNR 3二月2018 14:54
      +2
      Quote:锹
      TVN-12带,T-12不带。 部队中肯定有没有皮带的选择。

      还没见面就没有。 但是无花果和它们在一起,是的。
      1. Lopatov
       Lopatov 3二月2018 19:42
       +2
       引用:Separ DNR
       还没见面就没了

       是平民的。
       在苏联的统治下,他们没有多大麻烦,战斗机被运送到训练场和拖拉机驾驶员在同一热水瓶中。 T-12正式是民用版本,“ VN”是“军用可穿戴设备”。 但是他肯定是在部队中,拿着铝制烧瓶,而不是不锈钢。 我们曾经把食物带给警卫。 而且公司/电池的TVN正常
  4. WEHR
   3二月2018 11:13
   +1
   是的,这就是我的想象。 而且更合理。 首先,其余的战斗机可能不会在烧瓶中积水并采取更多弹药。 其次,有机会用清新的冷水清新,这个排将会更加远离,而不是试图用烧瓶中温暖无味的水喝醉。 第三,水的集中分配是指挥官控制其流量。
   1. taskha
    taskha 3二月2018 11:23
    +3
    而且更合理

    出于多种原因 - 没有。 你会有更多的经验或幻想。 你首先在不同情况下在脑中滚动,然后开始分享它们。 所以真的会更好,老实说......
    1. WEHR
     3二月2018 14:54
     0
     你是否认真地相信我既没有一个也没有另一个? 笑
     1. taskha
      taskha 4二月2018 05:35
      0
      不,我不相信你没有经验。 关键词是“更多”。 幻想你已经发展,有时过度。 眨眼
      创造力,寻求新的,新鲜的外观和愚蠢主义之间的界限在哪里?
      1. WEHR
       4二月2018 12:05
       0
       想象力很少,你知道,你可以输掉战争。 笑 笑

       你必须是一个超级专业人士吗? 在我看来,首先要关注的是如何赢得战争。
       1. taskha
        taskha 4二月2018 14:31
        0
        你必须是一个超级专业人士吗?

        嗯,你写了废话......冷静下来,放松......这太荒谬了......让我们以此结束。 我敢肯定 - 不要坚持......
   2. Lopatov
    Lopatov 3二月2018 19:46
    +1
    引用:wehr
    首先,其余的战斗机可能不会在烧瓶中装满水,而不会携带更多的弹药。

    严格禁止这样做。 在SKVO中,即使在PPD中,烧瓶在整个炎热季节也都毫无问题地磨损。

    引用:wehr
    第三,水的集中分配是指挥官对水的消耗的控制。

    没有费用。 战斗机必须经过培训。 但是指挥官可以控制水的质量,必要时还可以控制带有水泡菜的咸菜。
  5. Dedall
   Dedall 7二月2018 01:01
   +1
   我想补充一下有关瓶子在美国人著名索马里史诗中的经历带来的好处的故事。 在他们入住的第一年,他们患有约15例痢疾和其他一系列疾病。 在分析了原因之后,床垫制造商得出结论,原因是使用了当地的水。 即使煮沸半小时也不能保证其无害。 在那之后的整整9年里,他们从意大利带来了瓶装水。 每年他们患痢疾的病例不超过300例。
   在捷克共和国,我们有同样的故事。 95年,400月至XNUMX月,我们团中有XNUMX多人患有肝炎。 试想-差不多一半。 没有任何沸腾和氯化作用。 他们没有做的事情:他们发出了“ Stream”过滤器,被迫在饭厅前洗手,对水进行了氯化处理,以致无法饮用,等等。 但是他们仍然继续受到伤害。 只有预防肝炎的疫苗才有助于制止这种愤怒。
 2. Volka
  Volka 3二月2018 09:07
  +2
  为了将天然水库中的水用作手动泵,您可以使用橡胶软管泵,其软管类似于专业驾驶员携带的软管,但是作为容器,每个人使用1,5-3-5升折叠式PVC手风琴更为方便战斗机,带有肩带,自然带有领口和带有“阀门水龙头”的盖子,因此命令MO宣布一项竞赛,以开发和展示用于测试的样品...
  1. 小檗碱
   小檗碱 3二月2018 21:26
   0
   为了从天然水库中抽取水作为手动泵,您可以使用橡胶软管泵,其软管类似于专业司机所携带的软管


   好 这个想法很理想,因为梨的重量很小,很有效,如果有破损,可以将其粘上或硫化。

   但是作为一个容器,为每个士兵单独使用1,5-3-5升的折叠式PVC手风琴更为方便,


   作者写道 你肯定需要一个热水瓶,类似于RDV-12,但它是橡胶,因此,对于备用的AK杂志,最好是卸下约60厘米长的防水油布,但在胸前和后背的口袋中装有不锈钢保温瓶。

   即,; 背心的佩戴方式应与RDV-12相同,在胸部有四个口袋,在背面有四个口袋,用于存放直径为XNUMX毫米的圆柱形热水瓶
   每个100毫米,长度为500毫米,就体积而言,每个大约4升。

   因此,根据战斗机的耐力,一个人可以携带
   8个热水瓶,胸部4个,背面4个,总容量为32升。
   或6个热水瓶,胸部3个,背面3个,总容量为24升。

   我个人,当我去山上时,我将睡袋下面的一个袋子挂在两个登山扣的胸口上,插入一个5升或6升的塑料水罐,再加上第二个五升的我放在背包中,非常方便地分配负载,并且保持平衡很方便。
   1. vzrivnick
    vzrivnick 7二月2018 09:48
    0
    有用于工业生产的水的软容器,您只需要记住它们即可。
    例如这样的http://bezdorozhye.ru/myagkie_baki/prk_6
    1. 小檗碱
     小檗碱 8二月2018 10:44
     0
     不是那样的

     例如: 在山区作战时,排需要水,在山区进行机动时受到限制,战斗人员一气之下,您认为第一个狙击手会向谁射击?

     首先,狙击手击中了水运船,或几名载水的士兵。
     当子弹突破由不锈钢和橡胶制成的飞行容器时,由于战斗人员100%都没有装甲,飞行的子弹会从背后经过容器。

     然后用机枪将士兵压在石头上 并在40度高温下 剥夺了一半甚至更多的水, 整日举行,一切……分队将不得不退回去,如果他们包围了它,那么只要剩下水,阻力就会一直持续下去。

     因此,需要6-8个保温瓶容器,建议使用所有相同的塑料陶瓷来减轻保温瓶的重量,在使用不锈钢之前,现在仍应使用较轻的材料。

     因此,狙击手最多将损坏两个或三个4升的容器,所有不重要的东西,士兵将能够完成任务,但失去水后,他们将被迫返回。
 3. SPLV
  SPLV 3二月2018 09:28
  +1
  谢谢你的文章。 正确而深思熟虑。 当然,软容器更便宜,但耐用性更低,保质期更短,没有隔热。
  1. Lopatov
   Lopatov 3二月2018 09:55
   +3
   Quote:SPLV
   当然,软质容器更便宜,但耐用性较差,保质期较低,没有隔热层。

   主要的问题是不能用沸腾的水将它们浸入水中8)))
   也就是说,他们需要特殊的清洁和消毒解决方案。 确保其他一切能力的安全

   但是原则上,这是可以解决的。 软容器更有希望。 通过使外壳的使用寿命比储罐的使用寿命长,很容易解决强度和隔热问题。
   1. Simargl
    Simargl 3二月2018 11:06
    0
    Quote:锹
    主要的问题是不能用沸腾的水将它们浸入水中
    为什么? 什么材料怕100C? 蛋白?
    1. Lopatov
     Lopatov 3二月2018 12:19
     +1
     Quote:Simargl
     为什么? 什么材料怕100C? 蛋白?

     这句话,我不会冒险。
     RDR-40定期用泛酶的三重溶液洗涤,因为在干粮和医疗服务用塑料管中都有很多。
     为了消毒水,他们使用了Aquatabs-它的味道没有那么烂。
 4. OHS
  OHS 3二月2018 11:08
  +5
  一次,在我们为Kara-Kum服务期间,我们尝试增加标准烧瓶的容量。 您将烧瓶自然地无盖地放在AKM枪管上,并用空白弹药筒射击,结果得到的是900毫升而不是1,5毫升。
  1. WEHR
   3二月2018 14:53
   0
   你会更详细地描述你是如何得到水的:你把它拿走的地方,你如何服用它,你保存它的地方,它是如何分配的等等。
   1. OHS
    OHS 3二月2018 17:23
    +1
    水怎么样
    阿穆河谷附近的水没有问题,前哨站的沙地深处,有水进口,地下有储水罐,定期装满水。
  2. Aviator_
   Aviator_ 3二月2018 16:57
   +1
   如果你在一个密闭的烧瓶中煮水,也会发生同样的情况。 高达一升半升明显膨胀。
 5. Evgenijus
  Evgenijus 3二月2018 12:58
  +1
  水就是生命。 有些地方现在也是无形的战争 - 这些都是地下指挥所。 它们将首先被核冲突中的原子弹袭击所覆盖。 指挥所的幸存任务如何在没有水的情况下继续使用这个战争坦克,因为从上面所有东西都被填满了一层放射性地球。 Thermos T-12显然还不够,不早于几个月挖掘出来。 如果有东西冻结(吨)......
  缺乏供水的危机也在为布列斯特要塞辩护。 在这方面,这是在规划堡垒防御时最纯粹的错误判断,这种错误计算的后果是可怕的。
 6. 君主制
  君主制 3二月2018 14:58
  +1
  我的祖父是一线士兵,称20升方形罐为“美国人”。 我从老人那里听说,我们知道38 ltn“牛奶”罐,15升带腿圆罐和20升。 出现在第二次世界大战中的是美国人jtakim。 在60年代的村庄中,战争时期的集装箱仍然到处可见。 小时候,我看到一顶皱褶的圆顶礼帽,上面有十字绣:更确切地说,我几乎没有仔细看过老鹰的轮廓,其余的都被锤打和乌黑了。
  1. Separ DNR
   Separ DNR 3二月2018 17:37
   +6
   Quote:君主主义者
   我的祖父是一名前线士兵,称20升方形罐为“美国人”。在苏联,这种罐是战前未生产的。

   实际上,我们都习惯的罐子都是德国设计的。 在VO上,甚至有一篇关于它的文章。
   美国人在开始改用德语之前,更实际的选择是
   其他。
   在这种借贷中,没有什么应受谴责的。 例如,我军的圆顶硬礼帽实际上是德国国防军圆顶硬礼帽的翻版。
   从敌人那里借来最好的东西并不可耻。
   1. SPLV
    SPLV 3二月2018 19:03
    +1
    引用:Separ DNR
    从敌人那里借来最好的东西并不可耻。

    并为他们的老师举杯。 A. S. Pushkin。 波尔塔瓦。
 7. Sedoy
  Sedoy 3二月2018 15:56
  +1
  *
  每天至少要喝2升水,再加上烹饪和卫生需求,大约要释放4-5升水


  ...... :)
  这些数据从何而来... :)
  总共两公升,考虑到流动性食物,而不仅仅是水/茶/咖啡... +还有汤...
  甚至按照美国的标准:“男性每天摄入足够的液体约3升(约13杯)。女性每天应摄入2,2升(约9杯)的液体。
 8. 评论已删除。
 9. 斯维尔德洛夫
  斯维尔德洛夫 3二月2018 18:36
  +2


  这是最好的军事选择...
 10. 杜库西卜
  杜库西卜 4二月2018 03:47
  0
  为什么作者需要保温瓶? 和冷水都一样。 H2O始终是H2O。 溶解在水中的氧气仅影响水的味道,没有其他神奇的特性,也不会增加人的耐力。
  1. Lopatov
   Lopatov 4二月2018 11:57
   +1
   Quote:dokusib
   为什么作者需要保温瓶? 和冷水都一样。

   这里的问题不是热量,而是寒冷。
 11. 耳语
  耳语 30 March 2018 00:22
  0
  这个问题令人惊讶。 他们只是坐下来,制成了聚乙烯制成的基本产品。 需要它-是的。 但这不是问题。